وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

مجمع عمومی سال 2018

سوم و چهارم مارس 2018

505

طبق صورتجلسه پیشنهادی هیات مدیره مقرر بود دو روز شنبه 3 مارس و یکشنبه 4 مارس نشست همگانی برگزار شود. به دلیل کمبود اعضای شرکت کننده ، جلسه روز شنبه به تجزیه و تحلیل مشکلات موجود و برنامه های مالی  ، بودجه ، پروژه و غیر مالی آینده مورد بررسی قرار گرفت.

 1. نقد گذشته اتحادیه براساس تجارب اندوخته و شرایط و موقعیت جدید قابل تصور است .
 2. در شرایط کنونی اتحادیه و مسئولین آن چگونه میتوانند در مقابله با بحران ساختاری انجمنها با اعضا محدود اقدامات شایسته و درخور، کارشناسی به عمل آورند.
 3. روشها و شیوه ها که بتواند در جهت تقویت و یا کیفی کردن انجمنهای عضو اتحادیه را وارد دستور کار کرد، میتواند همکاری پروژه ها و یا همکاری مشترک بودجه ای در ساختارها باشد.
 4. تنظیم بودجه ، اقدام بر برنامه های اصلی ،ضرورت استفاده از امکانات همه جانبه میان انجمنها و اتحادیه از طریق تبادل نظر و جلسات و نشستهای ماهانه
 5. در شرایط کنونی تمرکز مسئولین اتحادیه بر روی اولویت های مهم تنظیم شده بیشتر حرکت میکنند
 6. مسئولین اتحادیه می بایست همبستگی خود را با انجمن بازنشستگان وسیع تروجدی تر کنند.
 7. جهت اتحاد سازی و اعتبار و اعتماد سازی همه جانبه ، تبلیغات روشن و شفاف و گزارش کار رسا نه ای تاثیر حمایتی خواهد داشت.
 8. به کار گیری روح اساسنامه ، موازین قانونی و دموکراتیک و نهادینه کردن روشهای همکاری با ارگانهای دیگر و دریافت پروژه کمک شایسته ای خواهد کرد.
 9. فعالیت حقوق بشری در راه در رابطه با نشست و کاربرد منشور اتحادیه .
 10. فعالیت های آموزش و خدماتی و تفریحی و اطلاعاتی در همکاری با انجمن ها به گسترش روابط کمک خواهد کرد.
 11. آموزشهای فرهنگی و آموزشی و همکاری با انجمنهای عضو اثر بخش است
 12. خود کفایتی در اتحادیه و در آمد زایی مورد توجه قرار گیرد.
 13. استفاده از کارکنان نو آور و متخصص برای پیشبرد و آموز ش به انجمنهای شهر حتی اگر عضو اتحادیه نیستند.
 14. همکاری و اعلام آمادگی کمک رسانی به همه انجمنها .
 15. اولویتهای خود را برای یک دوره برای جوانان ،زنان ، پناه جویان ،کودکان وبازنشستگان متمرکز کند.
 16. تجارب ارزشمند گذشته را با شرایط و موقعیت جدید انطباق داده و حرکت کنید. 

مورخ 4 مارس 2018  ساعت 15:20 با حضور 15 انجمن از 22 انجمن عضو اتحادیه که حق عضویت پرداخته اند ، نشست رسمیت پیدا کرد. طبق پروتکل نشست و شرکت دوسوم انجمنها و انتخاب آقای فرهنگ طاولی به عنوان رئیس جلسه و خانمها سارا شادابی و ویدا تهرانی به عنوان منشی های جلسه منتخب شدند.

 

گزارشات

 • گزارش هیات مدیره :
 • رئیس هیات مدیره

 

 1. از فوریه سال 2017  هفده جلسه با شفافیت کامل و مستند  تشکیل شد وبا استناد به بندهای اساسنامه پیگیری شد.
 2. مشکلات وسیعی در مورد لوکال اتحادیه موجود بود ( عدم کفایت مدارک) و با تلاش و پیگیری مشکلات حل شد.
 3. با پیگیری و توافقات لازم هیچ پروژه ای امکان پذیر نشد.
 4. باتوجه به تعلیق عضویت چند انجمن ، چندین انجمن جدید به عضویت در آمدند.

 

 • حسابدار
 1. مسئول مالی گزارش سالانه فعالیت مالی را کتبا ارائه نمود که پیوست است.

 

پس از اتمام گزارشات رئیس هیات مدیره و حسابدار ، سوالات اعضای نشست پاسخ داده شد:

 

 • داوود نوائیان : کمیسیون رسیدگی مالی به ویژه مسائل مربوط به اداره اسکت  را خواستارند .
 • امیر جواهری: حق همه ماست که سوال کنیم و کمیسیون بازرسان بررسی بیشتر کنند.
 • رئیس هیات مدیره : توضیحاتی در مورد اداره مالیات دادند.
 • فرهنگ طاولی : بازرسان با مسئول مالی برای بررسی بیشتر اقدام خواهند کرد.
 • عباس کامرانی : پیشنهاد میکنم نام انجمنهای کمک گرفته در گزارش مالی نوشته شود.
 • پیشنهادات انجمن آرداویراف خوانده شد. “پیوست است”
 • فرهنگ طاولی :پیشنهادات انجمن آرداویراف به هیات مدیره جدید ارجاع میشود.
 • امیر جواهری : هیات مدیره موظف است دلایل انجمنهایی راکه در نشست همگانی شرکت نکرده اند را مورد مطالعه قرار دهند.
 • فرهنگ طاولی: باید گزارش این فعالیت داده میشد .
 • حمید شجاع زیبا :گزارش داده شده است.
 1. انجمن آوای ایران ایمیل داده اند که پرداخت میکنند و پرداخت نکرده اند.
 2. انجمن مدرنیته آقای فخار اعلام کرده اند هنوز از ورود مجدد و حضور در اتحادیه مطمئن نیستند.
 3. خانم رودکی مسئول زنان اکتیو در کشور زندگی نمیکنند .
 4. آقای محمد پیر بنیه مسئول انجمن کولاک تمایلی نداشته اند .
 5. ضیاء هاشمی انجمن هماوند ، افسانه حسینی صدای مهاجر تمایل به حضور در اتحادیه غرب ندارند و در اتحادیه سراسری مرکز عضو هستند.
 6. آقای استخری تمایلی نداشته اند و در کشور زندگی نمیکنند.
 7. خانم میرزایی تمایلی نداشته اند.
 8. آقای دانشی تمایلی نداشته اند.
 • امیر جواهری : بهتر است مجمع به هیات مدیره جدید ماموریت دهد ماههای مارس ،اپریل و مای انجمنهای مطرود را مجددا پیگیری و نتیجه اعلام شود.
 • داوود نوائیان : من موافق هستم به شرط اینکه همه چیز کتبی باشد.
 • گزارشات بازرسان:
 1. امیر جواهریان : با سپاس از هیات مدیره ولی باید یادآوری کرد که نبود 5 نفر اعضای هیات مدیره پیشبرد فعالیتهای هیات مدیره را با سختی مواجه کرد.
 2. آقای نوائیان: به نقش بازرس در اتحادیه  توجه دادند و گفتند تا به امروز تعریف درستی از بازرس وجود نداشته است.
 3. امیر جواهریان: اختلاف ما در دوره قبل با هیات مدیره بر سر همین مسائل بود اما داوود با یک منبع موثق ارتباط برقرار کرده و اطلاعات گرفته و ما دوره قبل و این دوره به عنوان بازرس مداخله بیشتری داشته ایم هرچند که در اساسنامه در مورد بازرسان کوتاهی شده است .کلیه تقاضای بودجه و گزارشات ارائه شده با امضا رسمی بازرسان است و این مدارک موجود است در صورت نیاز در وبسایت قابل ارائه است.
 4. حمید شجاع زیبا : دردودوره قبل از این برای اصلاح اساسنامه تشکیل شد، آیا بازرسان نباید پیگیری میکردند؟ و پیشنهاد میدهم تا شش ماه آینده این موضوع رسیدگی شود و مجددا بررسی شود.
 5. امیر جواهری : دفعات قبل تغییر اساسنامه با تصمیمات اتحادیه مرکز ادغام شد و منظور و مقصود ما انجام نشد . در آینده تغییر اساسنامه حتما بررسی خواهد شد.
 • تقاضای سلب مسئولیت هیات مدیره توسط بازرسان عملی گردید.
 • گزارش کمیته تدارک انتخابات :
 1. مسئول کمیته انتخابات : پس از تماس با انجمنها و درخواست عضویت در هیات مدیره از آنها لیست را ارائه داد.

فرخ قهرمانی

14
سارا شادابی 13
حمید شجاع زیبا 12
ویدا تهرانی 10
عسگر شیرین بلاغی 9
دنیا صدقی 7
اکرم رضایی 2
 • خانم ویدا تهرانی چون در لیست انتخابات نبود خو درا نامزد انتخابات کردند..
 • به ترتیب آرا پنج نفر اول عضو هیات مدیره و دو نفر عضو جایگزین هستند.
 • بازرسان با رأی اکثریت در سمت خود باقی هستند،( داوود نوائیان ، مسعود رادفر و امیر جواهری)
 • کمیته تدارک انتخابات (فرهنگ طاولی،حسین یحیایی و امیر نفری ) انتخاب شدند.

اعضا به این ترتیب رای آورده اند: فرخ قهرمانی ،سارا شادابی ،حمید شجاع زیبا، ویدا تهرانی، عسگر شیرین بلاغی ، دنیا صدقی و اکرم رضایی

آقایان داوود نوائیان و امیر جواهری و مسعود رادفر به عنوان بازرس اتحادیه در سمت خود ابقا شدند.

ختم جلسه مورخ 04 مارس 2018 ساعت 18:15

 

رئیس جلسه ( فرهنگ طاولی )                      منشی اول (ویدا تهرانی )                                              منشی دوم ( ساراشادابی )

 

 

شماره نام انجمن سخنگو شماره تماس
1 انجمن دوستی و پژوهشی آذربایجان حسین یحیایی  
2 کانون بازنشستگان ایرانیان گوتنبرگ حسن وثوقیان 070-0792788
3 رادیو و تلویزیون نور عباس کامرانی  
4 کانون پژوهش داوود نوائیان 076-1776579
5 انجمن مهرگان گوتنبرگ مسعود راد فر  
6 انجمن فرهنگی ،اجتماعی اندیشه گوتنبرگ امیر جواهری لنگرودی  
7 انجمن کوشا فرخ قهرمانی 073-5065657
8 انجمن پار تیله اکرم رضایی 076-3401125
9 انجمن دنیا روح انگیز صدقی 076-0344738
10 انجمن رسانه ای پیام حمید شجاع زیبا 072-0022620
11 انجمن فرهنگی پی .آر. اس ویدا تهرانی 070-0999844
12 انجمن فرهنگی آرداویراف سارا شادابی 076-0170153
13 انجمن آزادی بیان عسگر شیرین بلاغی 073-6227055
14 انجمن دوستی پار تیله فرهنگ طاولی 070-4672881
15 انجمن خانه رومی رضا طیبی 070-3332437
         

 

دریافت نسخه پی دی اف فارسی

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More