وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

جلسه یازدهم اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب

25 فوریه 2019

406

1- صورتجلسه پیشنهادی
• گشایش جلسه و تصویب نشست
• ارائه تصویر صورتجلسه پیشنهادی
• قرائت و تصویر نشست قبلی
• گزارشات مربوط به افتتاحیه لوکال
• سیاستگزاریهای مربوط به اجاره لوکال
• تعیین تاریخ نشست سالانه و برنامه ریزیهای مربوطه
• پیشنهادات
• مسائل دیگر
• جمع بندی و خاتمه

2- گشایش جلسه و تصویب نشست:
• نشست تصویب شد.
• تعیین تاریخ نشست سالانه و برنامه ریزیهای مربوطه تاریخ نشست سالانه 7 آپریل 2019 تعیین شد.

• سیاستگزاریهای مربوط به اجاره لوکال

• پیشنهاد شد به شرح زیر زمان بندی اجاره به دو نیمروز تقسیم شود

نیمروز انجمنهای عضو انجمنهای غیرعضو
ساعت 14:00= 09:00 400 کرون 1000 کرون
ساعت 20:00= 15:00
کل روز20:00=09:00 700 کرون 1800کرون

• انجمن آرداویراف درخواستی به مبلغ 5000 کرون را ارئه داد.
• انجمن چهارشنبه سوری 20000 کرون بابت اسپانسر مراسم چهارشنبه سوری درخواست کرده است.

3- مصوبات

o با عضویت انجمن بی بی موافقت شد.
o با عضویت انجمن صدف آرت موافقت شد.
o با درخواست انجمن آرداویراف به مبلغ 3500 کرون موافقت شد.
o با درخواست انجمن چهارشنبه سوری 10000 کرون موافقت شد.

فرخ قهرمانی رئیس هیات مدیره

ساراشادابی منشی هیات مدیره

11

نظر بسته شده است

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More