دسته‌ها
مصوبات

جلسه نهم هیئت مدیره

 

1.دستور جلسه
1.گزارش اقدامات اعضاء هیئت مدیره
2.گفتگو پیرامون مشکلات پناهجویان
3تصمیم گیری در مورد سایت اتحادیه
4.پرداخت حق عضویت های انجمن به اتحادیه
5.سایر موارد
3. مصوبات
1. کمک به پناهجویان ایرانی ازطریق دادن مشاوره حقوقی و برگزاری نشست ماهانه رایگان در لوکال اتحادیه.
2. نصب قفل الکترونیکی پس از هماهنگی با مالک.
3. فسخ قرارداد سایت اتحادیه.
4. بستن یکی از دو حساب بانکی.
5. خرید و آبونه یک دستگاه تلفن موبایل برای استفاده هیئت مدیره
6. یادآوری انجمنهای عضو اتحادیه برای پرداخت حق عضویت سالیانه توسط مسئول مالی اتحادیه خانم رضای

دریافت نسخه پی دی اف