وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان
بخش

مصوبات

جلسه دهم هیئت مدیره

1.دستور جلسه - گفتگو با حمید شجاع زیبا پیرامون هزینه ها و قرارداد نگهداری از سایت اتحادیه واحد غرب - بررسی و گفتگو پیرامون ایمیل ارسالی از طرف نواییان برای تعدادی از اعضاء هیئت…

جلسه نهم هیئت مدیره

1.دستور جلسه 1.گزارش اقدامات اعضاء هیئت مدیره 2.گفتگو پیرامون مشکلات پناهجویان 3تصمیم گیری در مورد سایت اتحادیه 4.پرداخت حق عضویت های انجمن به اتحادیه 5.سایر موارد 3. مصوبات…

جلسه هشتم هیئت مدیره

1.دستور جلسه 1.گزارش اقدامات اعضاء هیئت مدیره 2.گفتگو پیرامون هشت دسامبر 3.بحث واخذ تصمیم در مورد ارسال نامه به سازمان ملل 4.تصمیم گیری در مورد جلسات هیئت مدیره و تعیین تاریخ…

جلسه هفتم هیئت مدیره

ساعت 17:00 i Karl Gustavsgatan 54 B, 41131 Göteborg 1.دستور جلسه گزارش کارهای بانکی قرارداد با انجمن آپادانا سایر موارد 2.گشایش جلسه و ارائه پیشنهادات خانم دنیا…

جلسه ششم هیئت مدیره

ساعت 17:00 i Karl Gustavsgatan 54 B, 41131 Göteborg 1.دستور جلسه گزارش اقدامات اعضای هیئت مدیره در هفته گذشته. تصویب دعوتنامه برای ارسال به انجمن های عضو تصویب نحوه کمک مالی به انجمن…

جلسه پنجم هیئت مدیره

ساعت 17:00 i Karl Gustavsgatan 54 B, 41131 Göteborg 1.دستور جلسه هماهنگی های لازم پیرامون کارهای اجرایی که در جلسات قبلی تصویب شده است. گزارش فعالیت های اعضاء هیئت مدیره…

جلسه چهارم هیئت مدیره

ساعت 17:00 i Karl Gustavsgatan 54 B, 41131 Göteborg 1.دستور جلسه هماهنگی های لازم پیرامون کارهای اجرایی که در جلسات قبلی تصویب شده است. گزارش فعالیت های اعضاء…

جلسه سوم هیئت مدیره

ساعت 17:00 i Karl Gustavsgatan 54 B, 41131 Göteborg 1.دستور جلسه هماهنگی پیرامون تحویل گرفتن اموال و اسناد اتحادیه از هیئت مدیره قبلی هماهنگی پیرامون کمک هزینه به…

جلسه دوم هیئت مدیره

ساعت 17:00 i Karl Gustavsgatan 54 B, 41131 Göteborg 1.دستور جلسه هماهنگی پیرامون تحویل گرفتن اموال و اسناد اتحادیه از هئیت مدیره قبلی هماهنگی پیرامون کارهای ضروری شش ماه آتی تصمیم…

جلسه اوّل هیئت مدیره

پنجشنبه 3 اکتبر 2019 ساعت 17:00 i Karl Gustavsgatan 54 B, 41131 Göteborg 1.دستور جلسه معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر تقسیم کار هیئت مدیره بین اعضاء جدید کارها و تصمیمات در هیئت مدیره…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More