وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان
بخش

مصوبات

مجمع عمومی سال 2018

طبق صورتجلسه پیشنهادی هیات مدیره مقرر بود دو روز شنبه 3 مارس و یکشنبه 4 مارس نشست همگانی برگزار شود. به دلیل کمبود اعضای شرکت کننده ، جلسه روز شنبه به تجزیه و تحلیل مشکلات موجود و برنامه های…