وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان
کلمه کلیدی

جلسه هیات مدیرهو اتحادیه واحد غرب

جلسه هیات مدیره هجدهم آپریل 2017

نشست ششم هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب سه شنبه 2017/04/18 حاضرین: هیئت مدیره : عباس کامرانی ، فرخ قهرمانی ، حمید شجاع و عسکر شیرین بلاغی بازرس: آقای مسعود رادفر

گزارش هیات مدیره در مجمع عمومی 2017

خلاصه گزارشمهمترین دستاوردهای این دوره هیات مدیره1- جلسات مرتب هفتگی و با تنظیم صورتجلسه و ارسال آن توسط آقای علی فخار به مسئولین و بازرسان اتحادیه و قراردادن صورتجلسه ها در وبسایت رسمی…

صورتجلسه هیات مدیره هفدهم ژانویه 2017

1- نمایندگان مالک لوکال در گفتگویی که با اعضاء هیئت مدیره داشتند کوشش میکردند تا به هیئت مدیره اتحادیه بقبولانند که اتحادیه تقاضای لغو قرارداد را کرده و تا پایان ژانویه باید لوکال را تحویل…

صورتجلسه هیات مدیره دهم ژانویه 2017

1- بار دیگر آقای وثوقیان عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان به بی اعتبار بودن قراردادی اشاره کرد که کانون بازنشستگان را موظف میکند تا 96000 کرون در سال بابت اجاره لوکال اتحادیه بپردازد. در این…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More