وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

گرامی باد هشتم مارس روز جهانی زن

گرامی باد هشتم مارس روز جهانی زن ایرانیان آزادیخواه و زنان شرافتمند از زمانی که زنان تحت ستم کارگاه های نساجی آمریکا درنیویورک، درسال ۱۸۵۷، در اعتراض به شرایط ناهنجارکار به میدان…

مصوبات

جلسه سوم هیات مدیره اتحادیه ایرانیان واحد غرب

19 آپریل 2018 عضو غائب عضو حاضر هیات مدیره x فرخ قهرمانی x حمید شجاع زیبا x سارا شادابی x ویدا تهرانی x عسکر شیرین بلاغی x اکرم رضایی x دنیا صدقی عضو غائب عضو حاضر بازرسین x امیر جواهری x مسعود راد فر x داوود نوائیان تصویب نشست نشست سوم اتحادیه با توجه به حضور اکثر اعضای هیئت مدیره مورد تصویب…

جلسه دوم هیات مدیره اتحادیه ایرانیان واحد غرب

29 مارس 2018 عضو غائب عضو حاضر هیات مدیره x فرخ قهرمانی x حمید شجاع زیبا x سارا شادابی x ویدا تهرانی x عسکر شیرین بلاغی x اکرم رضایی x دنیا صدقی عضو غائب عضو حاضر بازرسین x امیر جواهری x مسعود راد فر x داوود نوائیان تصویب نشست نشست دوم اتحادیه با…

جلسه اول هیات مدیره اتحادیه ایرانیان واحد غرب

پنجشنبه 8 مارس 2018 عضو غائب عضو حاضر هیات مدیره x فرخ قهرمانی x حمید شجاع زیبا x سارا شادابی x ویدا تهرانی x عسکر شیرین بلاغی x اکرم رضایی x دنیا صدقی عضو غائب عضو حاضر بازرسین x امیر جواهری x مسعود راد فر x داوود نوائیان تصویب نشست نشست اول اتحادیه با توجه به حضور اکثر اعضای هیئت…

مجمع عمومی سال 2018

طبق صورتجلسه پیشنهادی هیات مدیره مقرر بود دو روز شنبه 3 مارس و یکشنبه 4 مارس نشست همگانی برگزار شود. به دلیل کمبود اعضای شرکت کننده ، جلسه روز شنبه به تجزیه و تحلیل مشکلات موجود و برنامه های مالی ، بودجه ، پروژه و غیر مالی آینده مورد بررسی قرار گرفت. نقد گذشته اتحادیه براساس تجارب اندوخته و شرایط و موقعیت جدید قابل تصور است . در شرایط کنونی اتحادیه و مسئولین آن چگونه میتوانند در مقابله با بحران ساختاری انجمنها با اعضا محدود اقدامات شایسته و درخور، کارشناسی به عمل آورند. روشها و شیوه ها که بتواند در جهت…