The news is by your side.

پیام روز جهانی کارگر

ایرانیان عزیز روزگار درازی ازعمرآتشبارهای سنگر نبرد تاریخ ساز آدمی می گذرد. نبردی که ستمدیدگان جهان برای براندازی تمامی مناسبات مبتنی بر ظلم، با گوشت و پوست خود تحمل آوردند.…

پیام روز جهانی کارگر

ایرانیان عزیز روزگار درازی ازعمرآتشبارهای سنگر نبرد تاریخ ساز آدمی می گذرد. نبردی که ستمدیدگان جهان برای براندازی تمامی مناسبات مبتنی بر ظلم، با گوشت و پوست خود تحمل آوردند. اول مای، روزجهانی کارگر، یادآور تمامی بحران ها، وبه تاراج رفتن حقوق اجتماعی زحمتکشان ایران است که با ترفند های سوداگران بازار، موجب فروپاشی بنیادهای عرصه تولید، در میهن مانده درگرداب ما شده است. روزجهانی کارگر، سمبل فریاد های دادخواهی نیروی کار، برای سندیکا، بیمه، مسکن، و دستمزد مناسب است، تا درهجوم مرگ آفرین بیماری کرونا، فرودستان جامعه بی پناه و…

جلسه دوازدهم هیئت مدیره

1.دستور جلسه 1.دیدار وگفتگو با هیئت مدیره انجمن کاروان پیرامون عضویت در اتحادیه 2.تایید پروتکل نشست ۸ ژانویه و تصویب دستور کار امروز ۲۲ ژانویه 3.گزارش وضعیت مالی اتحادیه توسط خانم رضایی و تصویب مبلغ تنخواه گردان 4.بررسی مراسم یادبود و نقاط ضعف و قوت ما، و اخذ تصمیم در خصوص پاسخ به انتقادات 5.تصمیم گیری پیرامون فعال کردن سایت اتحادیه 6.بررسی شرایط انجمن های عضو که در خواست 7.اجاره لوکال اتحادیه را دارند 8.سایر موارد 3.گزارشات و پیشنهادات 1. از طرف انجمن کاروان آقای هادی آشیانی درجلسه حضور داشتند ، رضا برومند در…

جلسه یازدهم هیئت مدیره

1.دستور جلسه 1.تایید پروتکل نشست 29 دسامبر 2.تصویب دستور کار نشست 3.بحث و تبادل نظر در مورد جلسه عمومی با اعضا اتحادیه 4.گفتگو راجع به راه اندازی یک برنامه رادیویی توسط اتحادیه 5. سایر موارد 3. گزارشات 1. با توافق کل اعضا مورد سه در دستور جلسه از بحث حذف شد . 2.پیشنهاد برای حق استفاده از کمد های قفل دار ، در لوکال اتحادیه برای انجمنهای که از لوکال استفاده میکنند. 3. درجلسه با حمید شجاع تماس گرفته شد تا جهت مورد طرح شده در پروتکل 29 دسامبر برای حضوری رضا برومند و اکرم رضایی به دفتر حمید هماهنگ شود و حمید…

جلسه دهم هیئت مدیره

1.دستور جلسه - گفتگو با حمید شجاع زیبا پیرامون هزینه ها و قرارداد نگهداری از سایت اتحادیه واحد غرب - بررسی و گفتگو پیرامون ایمیل ارسالی از طرف نواییان برای تعدادی از اعضاء هیئت مدیره و بازرسان - موارد دیگر 2.شروع جلسه ، توضیحات و رسیدگی به بند اول و دوم دستور جلسه جلسه ساعت 17:15 به صورت رسمی با حضور اعضاء هیئت مدیره و بازرسان و مهمان جلسه حمید شجاع زیبا شروع شد . رضا برومند پیرامون توضیح دادند بعلت گم شدن کلیدهای لوکال از اقای شیرین بلاغی و عدم دسترسی به مدارک داخل کمد ، موفق به دست آوردن و مطالعه و…

جلسه نهم هیئت مدیره

1.دستور جلسه 1.گزارش اقدامات اعضاء هیئت مدیره 2.گفتگو پیرامون مشکلات پناهجویان 3تصمیم گیری در مورد سایت اتحادیه 4.پرداخت حق عضویت های انجمن به اتحادیه 5.سایر موارد 3. مصوبات 1. کمک به پناهجویان ایرانی ازطریق دادن مشاوره حقوقی و برگزاری نشست ماهانه رایگان در لوکال اتحادیه. 2. نصب قفل الکترونیکی پس از هماهنگی با مالک. 3. فسخ قرارداد سایت اتحادیه. 4. بستن یکی از دو حساب بانکی. 5. خرید و آبونه یک دستگاه تلفن موبایل برای استفاده هیئت مدیره 6. یادآوری انجمنهای عضو اتحادیه برای پرداخت حق عضویت سالیانه توسط…

جلسه هشتم هیئت مدیره

1.دستور جلسه 1.گزارش اقدامات اعضاء هیئت مدیره 2.گفتگو پیرامون هشت دسامبر 3.بحث واخذ تصمیم در مورد ارسال نامه به سازمان ملل 4.تصمیم گیری در مورد جلسات هیئت مدیره و تعیین تاریخ مجمع عمومی عادی در سال 2020 5.سایر موارد 3.گزارشات و پیشنهادات 1.اکرم رضائی توضیح دادند کارهای لازمه بانک را انجام داده اند، جهت خرید وسایل مورد نیاز برای مجمع بودجه درخواست کردند. 2.دنیا صدقی با انجمن های که تلفن جواب دادند ، 14 مهمان برای مجمع اعلام حضور کرده اند قرارشد تا برای بیست تا بیست پنچ نفرشرایط پذیرایی تهیه دیده شود.…

فرم های مورد نیاز شما

اعضا

انجمن تاتر آزاد

انجمن تاترآزاد و رادیو آزاد - گوتنبرگ با ما آشنا شوید : " انجمن تاتر آزاد" و " رادیو آزاد"…

فعالیت ها

مصوبات

جلسه دهم هیئت مدیره

1.دستور جلسه - گفتگو با حمید شجاع زیبا پیرامون هزینه ها و قرارداد نگهداری از سایت…

جلسه نهم هیئت مدیره

1.دستور جلسه 1.گزارش اقدامات اعضاء هیئت مدیره 2.گفتگو پیرامون مشکلات پناهجویان 3تصمیم…

نامه ها و بیانیه ها

پیام روز جهانی کارگر

ایرانیان عزیز روزگار درازی ازعمرآتشبارهای سنگر نبرد تاریخ ساز آدمی می گذرد. نبردی که ستمدیدگان جهان…

بیانیه

اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب سوئد ٬ ضمن حمایت و پشتیبانی از مبارزات و اعتراضات آبان ۹۸ هموطنان…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More