وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

جلسه سوم هیات مدیره اتحادیه ایرانیان واحد غرب

19 آپریل 2018 عضو غائب عضو حاضر هیات مدیره x فرخ قهرمانی x حمید شجاع زیبا x سارا شادابی x ویدا تهرانی x عسکر شیرین بلاغی x اکرم رضایی x دنیا صدقی عضو غائب عضو حاضر بازرسین x امیر جواهری x مسعود راد فر x داوود نوائیان تصویب نشست نشست سوم اتحادیه با توجه به حضور اکثر اعضای هیئت مدیره مورد تصویب…

اعضا

مصوبات

نامه ها و بیانیه ها

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More