وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

اطلاعیه تسلیت

تسلیت به خانواده علمشاهی و بساگان از سوی هیات مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب

جلسه سوم هیات مدیره اتحادیه ایرانیان واحد غرب

19 آپریل 2018 عضو غائب عضو حاضر هیات مدیره x فرخ قهرمانی x حمید شجاع زیبا x سارا شادابی x ویدا تهرانی x عسکر شیرین بلاغی x اکرم رضایی x دنیا صدقی عضو غائب عضو حاضر بازرسین x امیر جواهری x مسعود راد فر x داوود نوائیان تصویب نشست نشست سوم اتحادیه با توجه به حضور اکثر اعضای هیئت مدیره مورد تصویب…

جلسه دوم هیات مدیره اتحادیه ایرانیان واحد غرب

29 مارس 2018 عضو غائب عضو حاضر هیات مدیره x فرخ قهرمانی x حمید شجاع زیبا x سارا شادابی x ویدا تهرانی x عسکر شیرین بلاغی x اکرم رضایی x دنیا صدقی عضو غائب عضو حاضر بازرسین x امیر جواهری x مسعود راد فر x داوود نوائیان تصویب نشست نشست دوم اتحادیه با…

جلسه اول هیات مدیره اتحادیه ایرانیان واحد غرب

پنجشنبه 8 مارس 2018 عضو غائب عضو حاضر هیات مدیره x فرخ قهرمانی x حمید شجاع زیبا x سارا شادابی x ویدا تهرانی x عسکر شیرین بلاغی x اکرم رضایی x دنیا صدقی عضو غائب عضو حاضر بازرسین x امیر جواهری x مسعود راد فر x داوود نوائیان تصویب نشست نشست اول اتحادیه با توجه به حضور اکثر اعضای هیئت…

اعضا

نامه ها و بیانیه ها

اطلاعیه تسلیت

تسلیت به خانواده علمشاهی و بساگان از سوی هیات مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب