وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

گرامی باد هشتم مارس روز جهانی زن

گرامی باد هشتم مارس روز جهانی زن ایرانیان آزادیخواه و زنان شرافتمند از زمانی که زنان تحت ستم کارگاه های نساجی آمریکا درنیویورک، درسال ۱۸۵۷، در اعتراض به شرایط ناهنجارکار به میدان…

مصوبات