The news is by your side.

گزارش هیات مدیره در مجمع عمومی 2017

خلاصه گزارشمهمترین دستاوردهای این دوره هیات مدیره1- جلسات مرتب هفتگی و با تنظیم صورتجلسه و ارسال آن توسط آقای علی فخار به مسئولین و بازرسان اتحادیه و قراردادن صورتجلسه ها در وبسایت رسمی…

صورتجلسه هیات مدیره هفدهم ژانویه 2017

1- نمایندگان مالک لوکال در گفتگویی که با اعضاء هیئت مدیره داشتند کوشش میکردند تا به هیئت مدیره اتحادیه بقبولانند که اتحادیه تقاضای لغو قرارداد را کرده و تا پایان ژانویه باید لوکال را تحویل…

صورتجلسه هیات مدیره دهم ژانویه 2017

1- بار دیگر آقای وثوقیان عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان به بی اعتبار بودن قراردادی اشاره کرد که کانون بازنشستگان را موظف میکند تا 96000 کرون در سال بابت اجاره لوکال اتحادیه بپردازد. در این…

سخنرانی و گفتگو با محمد امینی

سخنرانی و گفتگو با محمد امینی در دو محور: زندگی  و زمانه احمد کسروی سرگذشت زبان فارسی در دو روز سوم و چهارم دسامبر در شهر گوتنبرگ به همت کانون پژوهش و با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان…

روز جهانی کودک

کانون پژوهش با همکاری جمعی از معلمان زبان مادری و اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب روز جهانی کودک را در محل کتابخانه مرکزی شهر گوتنبرگ به همراه کودکان جشن گرفت. در این برنامه علاوه بر…