IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

درباره اتحادیه

امروز شمار ما ايرانيان در سوئد به بيش از100000 نفر می رسد که به دلايل مختلف و شرايط ناهنجار فرهنگی ــ اجتماعی ــ سياسی موجود در زادگاه خود آن را ترک کرده ايم . مهاجرت وزندگی در کشور ميزبان ما را با مشکالت و همچنين امکانات مختلفی در محيط کار، تحصيل و زندگی خود روبرو می کند که در مواجه با آنها به همکاری و همبستگی ميان خود نيازمنديم.

اتحاديه سراسری ايرانيان در غرب سوئد برآن است تا ايرانيان را با توجه به وجوه و منافع مشترک ، در يک پيوند فعال و هدفمند سازمان داده، به شکلی ارگانيک به دفاع از کليه حقوق شهروندی آنها بپردازد. آزادیهای دموکراتيک و منشور جهانی حقوق بشر، بافت و ساخت آنرا بنا نهاده، شالوده اهداف اين اتحاديه سراسری را تشکيل میدهد.

پیام بفرستید  اطلاعات تماس

  Karlgustavsgatan 54B
  41131 Göteborg
  Phone: +46 31 3048001
  Email: info@irisvast.com
  Org,nr: 857500-4851
  Plusgiro:1345583-7
  Bankgiro:288-4849