IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

اساسنامه اتحادیه سراسری

منشور

امروز شمار ما ايرانيان در سوئد به بيش از100000 نفر می رسد که به دلايل مختلف و شرايط ناهنجار فرهنگی ــ اجتماعی ــ سياسی موجود در زادگاه خود آن را ترک کرده ايم . مهاجرت وزندگی در کشور ميزبان ما را با مشکالت و همچنين امکانات مختلفی در محيط کار، تحصيل و زندگی خود روبرو می کند که در مواجه با آنها به همکاری و همبستگی ميان خود نيازمنديم.

اتحاديه سراسری ايرانيان در غرب سوئد برآن است تا ايرانيان را با توجه به وجوه و منافع مشترک ، در يک پيوند فعال و هدفمند سازمان داده، به شکلی ارگانيک به دفاع از کليه حقوق شهروندی آنها بپردازد. آزادیهای دموکراتيک و منشور جهانی حقوق بشر، بافت و ساخت آنرا بنا نهاده، شالوده اهداف اين اتحاديه سراسری را تشکيل میدهد.

فصل اول : نام وتعريف

 • ماده 1 -نام: اتحاديه سراسری ايرانيان مقيم سوئد ــ واحد غرب، می باشد و برای اختصار در اين پس در اين اساسنامه از واژه “اتحاديه ايرانيان واحد غرب” استفاده میشود و یکی از اعضای اتحاديه سراسری ايرانيان در سوئد، می باشد. اتحاديه ايراينان واحد غرب سوئد با نام معادل سوئد زیر به ثبت رسيده است:

Iranska riksförbundet i Västra Götaland, IRIS

 • ماده 2 – تعريف

2-1- “اتحاديه ايرانيان واحد غرب” تشکلی است فرهنگی – اجتماعی ، دموکراتيک و غير انتفاعی که براساس عضویت داوطلبانه انجمن ها و كانونهای باورمند به دمکراسی، آزادی و منشور جهانی حقوق بشر ؛ كه در شهرهای غرب سوئد فعاليت دارند، تشکيل شده است.

2-2-  “اتحاديه ايرانيان واحد غرب”برنامه و سياست خود را مستقل از هر نوع گرايش سياسی،جنسيتی، قومی، مذهبی یا ايدئولوژی تدوین می کند و پيش می برد.

2-3-  کليه مصوبات و عملکرد “اتحاديه ايرانيان واحد غرب” در چارچوپ قوانين ومقررات کشور سوئد می باشد.

فصل دوم: اهداف و برنامه

 • ماده 3 اهداف

3-01- تقویت امر مشارکت ایرانيان در شئون مختلف جامعه سوئد.

3-02- بسط و تعميم اتحاديه و تقویت همبستگی انجمنها، کانونها و ايرانيان مقيم سوئد و ایجاد زمينه برای همکاری های مشترک در عرصه های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی و موضوع های حقوق بشری.

3-03- دفاع از حقوق اجتماعی ايرانيان مقيم سوئد بصورت خاص، و مردم ايران بشکل عام در چهارچوب منشور جهانی حقوق بشر و ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی، ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی _ اجتماعی و فرهنگی. مسئولين اتحاديه وظيفه دارند در چارچوب منشور جهانی حقوق بشر در مورد مسائلی که خارج از سوئد اتفاق میافتد، موضعگيری موردی نمايند.

ماده 4 برنامه

4-01-  شناخت و شناسایی متقابل و مبادله فرهنگ ایران و جامعه سوئد

4-02- فعاليت فرهنگی در جهت رفع تبعيض، نژاد پرستی، نقض حقوق بشر و خشونت در جلوه های مختلف آن

4-03- شناخت و بررسی مسائل ومشکالت مهاجران، به ويژه در زمينه ورود به بازار کار.

4-04- تشويق و حمايت زنان، برای شرکت هر چه بيشتر در موضوع ها و فعاليت های اجتماعی، فرهنگی برای کسب حقوق و موقعيت بهتر و برابر.

4-05-  همکاری با نهادها و ارگانهای زنان ایرانی و غير ايرانی در جهت دستيابی به حقوق اجتماعی خويش.

4-06- همبستگی با پناهندگان و مهاجرين غير ايرانی و حمايت از حقوق دموکراتيک آنان

4-07- دفاع از حق آموزش زبانهای مادری ايرانيان در مدارس و تالش در جهت تدوين کتب درسی متناسب با شرايط جامعه سوئد.

4-08-  بررسی و تلاش برای حل مشکالت کودکان، نوجوانان و جوانان ايرانی و دفاع از حقوق اجتماعی آنان.

4-09- بررسی مسائل و مشکالت ناشی از تفاوت فرهنگی و برخورد دو نسل از مهاجران.

4-10- ایجاد زمينه برای همکاری های مشترک با جوانان در عرصه های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی، اجتماعی و موضوع های حقوق بشری.

4-11- همکاری در جهت تامين امکانات بيشتر برای آسايش سالمندان و بازنشستگان و توانخواهان ايرانی درغرب سوئد.

4-12- همکاری در جهت ايجاد مراکز اسناد و کتابخانه.

فصل سوم: اعضای “اتحاديه ايرانيان واحد غرب”

 • ماده 5 – شرايط عضويت:

5-01- انجمن ها و نهادهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و حقوق بشری ثبت شده در سوئد، که اهداف و اساسنامه شان با اساسنامه و اهداف »اتحاديه- واحد غرب« مغایرت اصولی نداشته باشد، می توانند، با پذيرش اساسنامه و پرداخت حق عضويت، به عضويت “اتحاديه ايرانيان واحد غرب” در آيند. مبلغ حق عضويت ساليانه در هر مجمع عمومی تعيين می شود.

5-02- کليه ایرانيان عالقمند به همکاری می توانند به عنوان اعضای پشتيبان “اتحاديه ايرانيان واحد غرب”شناخته شوند.

5-03- عضويت در “اتحاديه ايرانيان واحد غرب” اختياری می باشد.

 • ماده 6 – حقوق اعضاء

6-01- کليه اعضاء در مقابل اساسنامه، از حقوق مساوی برخوردارند.

6-02- نمايندگان کليه تشکل های عضو اعضاء حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در تمام سطوح وبرای هر ارگان را دارند، مگر در مواری که در اساسنامه، شرايط ديگری قيد شده باشد.

6-03- حق شرکت در کليه فعاليتها و استفاده از امکانات.

6-04- مطلع شدن از هرگونه تغيير و تحول اتحاديه سراسری.

6-05- حق مراجعه به اسناد و مدارک مربوط به فعاليتها و تصميم گيریهای سراسری واحد غرب.

6-06- حق اعتراض به حکم اخراج و حق انتقاد يا شکايت از مسئولين.

6-07-  تشکل های عضو اتحاديه سراسری واحد غرب در امور داخلی خود استقالل کامل دارند، مگردر مواردی که در ارتباط مستقيم با فعاليتهای اتحاديه سراسری واحد غرب باشد.

6-08-  اعضای پشتيبان »اتحاديه- واحد غرب« ميتوانند در فعاليتهای مختلف “اتحاديه ايرانيان واحد غرب” شرکت کرده و از امکانات آن برخوردار شوند.

 • ماده 7 – وظايف اعضاء

7-01- کليه اعضاء موظف به پرداخت حق عضويت ساالنه خود میباشند.

7-02- کليه اعضاء اتحاديه موظف به رعايت بندهای اساسنامه هستند.

7-03- هيچيک از اعضاء حق استفاده شخصی از امکانات را ندارند.

7-04- بهرهگيری غيرمجاز از اعتبار، نام و وسايل اتحاديه سراسری در راستای منافع شخصی ممنوع است.

 • ماده 8 :خاتمه عضويت

انحلال تشکل عضو، درخواست خود تشکل و اخراج از »اتحاديه- واحد غرب« با رای دو سوم مجمع عمومی عادی.

 • ماده 9- مناسبات اقليت و اکثريت

9-01- در همه حال اراده اکثريت (با حفظ و برسميت شناختن حق بيان و نظر اقليت) بعنوان نظر رسمی در اتحاديه سراسری اجرا میگردد.

9-02- تبعيت اقليت از اکثريت فقط ناظر بر اجرای امور عمومی اتحاديه سراسری میباشد.

9-03-  گرايشات درونی اتحاديه سراسری واحد غرب در چارچوب اهداف اتحاديه از امکانات آزاد، برابر و علنی در بيان نظرات خود در ارگانهای رسمی اتحاديه برخوردارند.

فصل چهارم: ساختار و ارگانهای اتحاديه ايرانيان واحد غرب

مجمع عمومی عادی و فوق العاده و اعضا؛ شورا (هيئت مديره)، هيئت اجرايی، هئيت بازرسان، کميته تدارک انتخابات.

 • ماده 10 – مجمع عمومی (کنگره) عادی

10-01- مجمع عمومی عادی باالترين ارگان تصميم گيری اتحاديه سراسری است که از تجمع نمايندگان انجمنهای عضو تشکيل میگردد.

 • تبصره 10-01-: – نمايندگان کنگره طبق جدول مندرج در نظامنامه کنگره انتخاب میشوند.

10-02-  نشست کنگره بدعوت کتبی هيئت مديره اتحاديه سراسری واحد غرب و در پايان هر دوره فعاليت و هر سال يکبار در ماه آوريل برگزار میشود.

10-03- دعوتنامه های مربوط به برگزاری کنگره بايد حداقل یک ماه پيش از تشکيل آن برای تشکلهای عضو ارسال گردد.

10-04-  نشست کنگره با حداقل ۳/۲ نمايندگان تشکلهای عضو، که اعلام آمادگی نموده، رسميت می يابد.

 • ماده 11 – وظايف و اختيارات مجمع عمومی (کنگره) عادی

عمده وظايف وظايف و اختيارات مجمع عمومی عادی (کنگره) اتحاديه واحد غرب عبارت است از:

11-01- بررسی و ارزيابی گزارش فعاليت و گزارش مالی يک ساله هيئت مديره (شورا)، هيئت اجرايی، بازرسان اتحاديه واحد غرب و اعالم تصويب يا رد آنها.

11-02- سلب مسئوليت از شورا (هيئت مديره) و بازرسان.

11-03-  تعيين خط مشی اتحاديه واحد غرب و کليات برنامه اجرايی و بودجه آن برای دوره آتی و چگونگی گردش کار در دوره آينده.

11-04- تفويض وظايف و اختيارات الزم به کميسيونهای فرعی.

11-05- تصويب بودجه برای دوره آينده و تعيين ميزان حق عضويت.

11-06- تصويب يا اصالح اساسنامه اتحاديه ايرانيان واحد غرب با دو سوم آرا.

 • تبصره 11-06-01- تغيير بندهای اساسنامه، ابتدا به ساکن و در جلسه عمومی کنگره عملی و مجاز نيست. اين امر تنها در مواردی می تواند به اجرا در آيد که از پيش در دستور جلسه و در دعوتنامه های مربوط قيد شده باشد.
 • تبصره 11-06-02- الزم است ۳/۲ نمايندگان حاضر در کنگره برای تغيير بند اساسنامه رأی موافق دهند.
 • تبصره 11-06-03- اعضا می توانن حداکثر تا 15 روز قبل از تشکيل مجمع عمومی طرح ها و پيشنهادهای خود را به هيئت مديره، شکايت هايشان را به بازرسان و کاندیداهايشان را به کميته تدارک انتخاب تسليم دارند.

11-07- انتخاب مسئوالن اتحاديه واحد غرب

 1. انتخاب رئيس هيئت مديره (دبیر شورا)
 2. انتخاب اعضای هيئت اجرایی (دبیر، مسئول مالی، منشی)
 • اعضای شورا (هيئت مديره) و اعضای جانشين برای دوره آتی.
 1. انتخاب ۳ تن بازرس برای دوره آينده
 2. گزينش گروه تدارک انتخابات.
 3. هر نماينده هنگام انتخاب مسئولان و مديران اتحاديه واحد غرب میتواند به حداکثر ۳/۲ از کانديداها و حداقل نصف بعالوه يک رای دهد.
 • کانديداتوری که رای نصف بعالوه يک کنگره را نداشته باشد، می تواند در انتخابات دور دوم، که در همان کنگره، همراه با کانديداهای جديد، برای تکميل اعضا انجام می شود، شرکت نمايد.

11-08- در صورت به بن بست رسيدن هر کنگره، ۳/۲ نمايندگان شرکتکننده حاضر در جلسه میتوانند تقاضای کنگره فوقالعاده نمايند.

11-09-  تعين زمان و مکان کنگره آتی را مشخص نمايد.

11-10- رسيدگی به پيشنهاد هيئت مديره درمورد تعليق عضويت

11-11- انحلال اتحاديه سراسری.

 • ماده 12 مجمع عمومی (کنگره) فوق العاده

12-01- در فاصله دومجمع عادی با درخواست اکثريت اعضای شورا )هيئت مديره(، يا نصف بعلاوه يک اعضای بازرسان همراه با يک سوم اعضای هيئت مديره (شورا) و يا يک سوم بازرسان همراه با تقاضای کتبی دو پنجم تشکل های عضو اتحاديه واحد غرب، مجمع عمومی (کنگره) فوق العاده اتحاديه واحد غرب تشکيل خواهد شد.

 • تبصره 12-01-01- مجمع عمومی (کنگره) فوق العاده فقط جهت رسيگی به موضوع و يا موضوع های پيشنهادی درخواست کنندگان تشکيل می شود و الزامی برای پرداختن به وظايف مجمع عمومی عادی را ندارد.
 • تبصره 12-01-02- نحوه تشکيل و کار مجمع عمومی فوق اعاده همانند مجمع عادی می باشد.
 • ماده 13 هدايت مجمع (کنگره) عمومی و فوق العاده:

13-01- به منظور اداره مجمع عمومی يک تن رئيس، دوتن منش، و دو تن ناظر برای شمارش آرا ونظارت در رای گيری، با رای اکثزِت نسبی اعضای حاضر ، انتخاب می شوند.

 • تبصره 13-01-01- رئيس، منشی، و ناظران نمی توانند از بين اعضای هيئت مديره (شورا)، هيئت اجرايی، کميته انتخاب و بازرسان ، انتخاب شوند
 • تبصره 13-01-02- صورت جلسه ها باید به امضای رئيس، منشی ها و ناظران برسد.
 • ماده 14 سال مالی

14-01- سال مالی و عمل کرد اتحاديه-واحد غرب برابر با روز شمار ميلادی (اول ژانويه تا سی و يک دسامبر) است.

 • ماده 15 – هيئت مديره (شورا) اتحاديه -واحد غرب

15-01- در فاصله دونشست مجمع عمومی (کنگره)، شورا (هيئت مديره) بالاترين ارگان تصميم گيری اتحاديه-واحد غرب میباشد، که فعاليتهای آن را هدايت می نمايد.

 • ماده 16- وظايف و اختيارات هيئت مديره

16-01-  نظارت و پيگيری اجرای مصوبات کنگره.

16-02- ارائه طرح و برنامه و تنظيم برنامه فعاليتها برای رسيدن به اهداف اتحاديه سراسری.

16-03-  تهيه، تصويب و ارائه گزارش عمومی و گزارش مالی سه ماهه به بازرسان و مجمع اعضا و تهيه و ارائه اسناد و گزارش فعاليت وبرنامه و بودجه به کنگره.

16-04- مسئوليت برگزاری کنگره عادی و فوقالعاده طبق اساسنامه و جلسه عمومی و مشورتی هر شش ماه يکبار

16-05- بررسی و تصويب تعهدهای مالی، قراردادها و استخدام ها نظارت بر امور اجرائی اتحاديه سراسری

16-06- تنظيم و تصويب آئين نامه داخلی برای پيشبرد جلسات هيئت مديره و تنظيم روابط با هيئت اجرايی.

16-07- نظارت و همکاری با هيئت اجرايی اتحاديه-واحد غرب در پيشبرد برنامه های اتحاديه

16-08- ايجاد دبيرخانه مرکزی و آرشيو اسناد اتحاديه

 • تبصره 16-01 هيئت مديره هنگام برگزاری جلسات خود موظف است بازرسان را در جريان برگزاری جلسات قرار دهد.
 • تبصره 16-02- اعضای جانشين حق شرکت در کليه نشستهای هيئت مديره را دارند(بدون حق رای).
 • ماده 17 – ترکيب شورای (هيئـت مديره) اتحاديه-واحد غرب:

17-01- شورا(هيئت مديره) مرکب از اعضای هيئت اجرايی و رئيس هئيت مديره و اعضای شورا می باشد.

17-02- تعداد اعضای شورا (هيئت مديره) با احتساب هيئت اجرايی و رئيس هيئت مديره (شورا)، با تصويب کنگره، می تواند حداقل 5 و حد اکثر 11 تن باشد.

 • تبصره 17-01- : تعداد اعضای جانشين شورا سه تن خواهد بود.
 • تبصره 17-0- : مسئوالن پروژه ها، کمسيون ها (زنان، جوانان، پناهنگان …) و مشاوران، بدون حق رای، می توانند در جلسات شورا شرکت و اظهار نظر نمايند.
 • ماده 18 – جلسه های هيئت مديره (شورا(

18-01- جلسه شورا، حداقل، سه ماه یک بار برگزار می شود.

 • تبصره 18-01-01- شرکت نمايندگان تشکل های عضو اتحاديه در جلسات شورا آزاد است؛ اما فقط اعضای شورا می توانند در رای گيری شرکت کنند.

18-02-  جلسات شورا با حضور نصف بعالوه يک رسميت می يابد ولی حضور حداقل دو تن از اعضای هيئت اجرايی ضروری است.

18-03-  پيشنهاد شورا با رای حداقل نصف بعالوه یک حاضران به تصويب می رسد.

18-04- هرکدام از اعضای شورا که سه جلسه متوالی غيبت کند مستعفی شناخته شدهو عضو البدل جانشين او خواهد شد.

 • ماده 19 – هيئت اجرايی اتحاديه ايرانيان واحد غرب:

19-01- برای اجرا و پيشبرد فعاليتهای اتحاديه واحد غرب و انجام امور اداری و مالی آن، وجود هيئت اجرايی که به طور پی گير مسئوليت هدايت و انجام اين فعاليت ها را بعهده بگيرند و اتحاديه را در پيوند با ارگانها، موسسات دولتير و ساير نهادهای اجتماعی قرار دهند؛ ضروريست.

19-02- تعداد اعضای هيئت اجرايی متغيير است ولی حداقل شامل سه عضو اصلی (مدير اجرايی، مسئول مالی و منشی) و دو عضو البدل می باشد،

19-03-  در فاصله بين دو نشست شورا، هيئت اجرايی اتحاديه واحد غرب باال ترين ارگان اجرايی اتحاديه می باشد.

19-04-  مسئوليت امور اجرائی به عهده دبير اجرائی است.

19-05- ديگر وظايف و اختيارات دبير اجرائی و کميسيونها توسط هيئت مديره (شورا) تصويب و در آئيننامه اتحاديه سراسری درج میگردد.

 • ماده 20- : بازرسان

بازرسان ۳ تن بوده که بطور مستقيم و با رأی مخفی کنگره انتخاب می شوند.

 • ماده 21 – حقوق و وظايف بازرسان

21-01- رسيدگی به شکايات رسيده و اعالم نظر به هيئت مديره و کنگره.

21-02- هيئت بازرسان حداکثر هر چهار ماه يکبار موظف به رسيدگی و بررسی کليه امور اتحاديه سراسری بوده و گزارش بازرسی را بطور کتبی، برای ارائه و طرح در کنگره بايگانی می کنند.

 • تبصره 21-02-01- هيئت مديره (شورا) و هيئت اجرايی، حداقل هر سه ماه، گزارش فعاليتو وضعيت مالی اتحاديه را به بازرسان ارائه خواهد داد.

21-03- بازرسان حق شرکت در تمامی جلسات مربوط به اتحاديه سراسری را بعنوان ناظر دارند.

21-04- بازرسان موظف به رسيدگی به شکايات، بررسی تمامی قراردادها، صورتجلسات، مسائل مالی و جاری مربوط به هيئت مديره اتحاديه میباشند.

21-05- بازرسان موظف به ارائه گزراش ساالنه به کنگره هستند.

 • ماده 22 – کميته تدارک انتخابات

22-01- کميته تدارک انتخابات ۳ نفر خواهند بود که با رأی مخفی اعضای کنگره انتخاب خواهند شد. گروه تدارک انتخابات دارای آئيننامه داخلی میباشد.

22-02- کميته انتخابات موظف است تدارک امر انتخابات دوره آينده را از طريق کانديدا نمودن اعضاء هيئتمديره و علی البدل و کميته تدارک انتخابات را انجام داده و آنان را به کنگره معرفی نمايد.

22-03-  اين حق برای کليه اعضاء جهت کانديدا نمودن خود محفوظ است.

22-04- کميته تدارک انتخابات دارای آئيننامه داخلی میباشد.

 • تبصره 22-04-01- در صورت لزوم شرح بيشتر وظايف و اختيارات کميته انتخابات، رئيس (سخنگو) آن و همچنين شکل پيشبرد و اداره ی جلسه ها و … توسط کنگره تصويب و در آئيننامه اتحاديه سراسری درج میگردد.
 • ماده 23 – مسئوالن پروژه ها، گروه های کار، هيئـت مشاوران و کمسيون های اتحاديه-واحد غرب:

23-01- هرکدام از ارگان های اتحاديه می توانند افراد و گروه های توانمند و متخصص را برای پيشبرد فعاليت های شان و در جهت رسيدن به اهداف اتحاديه، دعوت به همکاری نمايند. انتخاب کنند

 • تبصره 23-01-01- حقوق و اختيارات اين افراد و گروه های متخصص، که به صورت مسئوالن پروژه ها، گروه های کار، هيئـت مشاوران و کمسيون ها، با ارگانهای اتحاديه همکاری می کنند، را تعين نمايند.
 • تبصره 23-01-02- اختيارت و وظايف تعين شده بايد در چارچوب اساسنامه اتحاديه واحد غرب باشد.

فصل پنجم: منابع مالی اتحاديه واحد غرب

 • ماده 24 – منابع مالی

24-01-  منابع مالی اتحاديه واحد غرب به شرح زير می باشد:

 1. حق عضويت اعضاء.
 2. کمکهای نهادهای دولتی و غير دولتی و …
 • درآمدهای ناشی از فعاليت های جاری و عمومی
 1. کمک اتحاديه مرکزی
 2. کمکهای داوطلبانه اعضا و موسسه ها
 • تبصره 24-01-01- اتحاديه کمک های افراد و موسسه های خصوصی را در صورت بی قيد و شرط بودن می پذيرد.

فصل ششم: انحالل اتحاديه واحد غرب

 • ماده 25 – انحالل

25-01- در صورت ورشکستگی مالی اتحاديه

25-02- رای اعضای کنگره

 • تبصره 25-02-01- انحلال اتحاديه سراسری می تواند از سوی حداقل ۳/۲ اعضای کنگره درخواست شود.
 • تبصره 25-02-02- تصميم به انحالل اتحاديه سراسری، مستلزم رأی انحالل ۴/۳ نمايندگان اعضای اتحاديه می باشد
 • تبصره 25-02-03- فقط در کنگره اتحاديه می توان برای انحالل اتحاديه گيری کرد.
 • ماده 26 – هيئت تصفيه مالی اتحاديه

در صورت انحالل اتحاديه سراسری واحد غرب، هيئتی مرکب از سه تن، به عنوان هيئت تصفيه مالی، در همان کنگره انتخاب می شود.

 • ماده 27 – هيئت تصفيه مالی اتحاديه واحد غرب موظف است به موجب قوانين و مقررات سوئد، در باره کليه اموال منقول و غير منقول و همچنين مطالبات و بدهی های اتحاديه واحد غرب تعيين تکليف کند.
 • ماده 28 – تمام اموال منقول و غير منقول، پس از پرداخت بدهی ها اتحاديه سراسری، در اختيار ارگان يا سازمانی قرار خواهد گرفت که در راه تحقق منشور جهانی حقوق بشر، امور مهاجرين و پناهندگان يا کودکان فعاليت میکند.
 • تبصره 28-01- تعيين ارگان يا سازمان مزبور بعهده آخرين کنگره اتحاديه سراسری خواهد بود که تصميم به انحالل در آن گرفته میشود.
 • ماده 29: اين اساسنامه که شامل 29 ماده؛ 107 بند و 32 تبصره می باشددر جلسه مورخ …… مجمع عمومی (کنگره) اتحاديه واحد غرب سوئد به تصويب رسيده است.

نظامنامه مجمع عمومی

هيئت رئيسه

۱ -هيئت رئيسه نشست ساليانه شامل يک نفر رئيس جلسه، يک نفر معاون و دو نفر منشی میباشد.

۲ -وظيفه هيئت رئيسه، هدايت نشست ساليانه بر مبنای دستور جلسه تصويب شده میباشد.

۳ -اعضای هيئت رئيسه بطور جداگانه و بر مبنای مسئوليتشان انتخاب میشوند.

۴ -هر يک از افراد هيئت رئيسه با رأی اکثريت آراء و از ميان کانديداها با رأی گيری مخفی انتخاب میشوند.

۵- تغيير رئيس جلسه با تقاضای کتبی ۳/۱ نمايندگان حاضر در جلسه میتواند در هر زمان مطرح شود و بر هر موضوعی مقدم است. ولی بايد ۱+۵۰۵ نمايندگان به اين پيشنهاد رأی موافق دهند تا رئيس جلسه تغيير کند.

۶- در صورت استعفاء هر يک از اعضای هيئت رئيسه میبايد انتخابات جديدی برای جايگزينی آن فرد صورت بگيرد.

۷- رئيس جلسه میتواند به کسی که مانع پيشرفت کار نشست ساليانه است تذکر دهد و در صورت تکرار میتواند فرد مذکور را برای مدت معينی از جلسه اخراج کند.

۸- رئيس جلسه می تواند اعتراض شفاهی به خود را بپذيرد و يا نپذيرد.

۹- تا زمانی که رئيس جلسه در نشست ساليانه حضور دارد تنها و تنها رئيس جلسه با نمايندگان گفتگو مینمايد. معاون و منشیها فقط با او مشورت مینمايند و بهيچ وجه با نمايندگان وارد مذاکره نمیشوند.

۱۰- رئيس جلسه میتواند هنگام برخورد به يک مسئله پيچيده که کار کنگره را تحت الشعاع قرار دهد، از جلسه تقاضای تشکيل يک کميسيون ويژه بنمايد تا آن مسئله در کميسيون ويژه رسيدگی و نتيجه آن برای تصويب به جلسه کنگره آورده شود.

۱۱- رئيس جلسه به هيچ وجه نبايد با نمايندهای به بحث دو نفره بپردازد.

۱۲- رئيس جلسه میتواند درصورتی که فردی خارج از موضوع صحبت کند، ابتدا به او تذکر دهد و در صورت تکرار از ادامه بحث گوينده جلوگيری نمايد.

۱۳- رئيس جلسه موظف است برای رسيدگی به هر بحثی عمدتأ از مراحل زير استفاده نمايد:

* در مرحله اول وقت محدود برای آن بحث در نظر بگيرد.

* در مرحله دوم و در صورت ضرورت يک دور نمايندگی که تمايل دارند با وقت کوتاه پيرامون آن صحبت نمايند.

* در مرحله سوم و در انتهای موضوع بحث شده ۲-۱ نفر موافق و ۲-۱ نفر مخالف صحبت نمايند.

* در مرحله چهارم رایگيری بعمل آيد.

۱۴- در غياب رئيس جلسه معاون دارای اختيارات رئيس جلسه است.

۱۵- معاون جلسه در کليه امور، مجری تصميمات رئيس جلسه است.

۱۶ -معاون جلسه مسئول تنظيم ليست سخنرانان و تقسيم وقت سخنگويان است.

۱۷ -معاون جلسه مسئول تنظيم پيشنهادات کتبی و ارائه آن به رئيس جلسه است.

۱۸ -منشیها موظف به ثبت کليه وقايع و تصميمات اتخاذ شده در کنگره میباشند.

۱۹ -صورتجلسه با امضای هيئت رئيسه سنديت دارد.

رأی گيری

۲۰ -رأیگيری برای انتخاب افراد در ارگانهای مختلف بطور کتبی و مخفی صورت میگيرد.

۲۱ -بجز در موارد بند 20 ، در بقيه موارد رأیگيریها، علنی و شفاهی میباشد.

۲۲ -درصورت پيشنهاد رئيس جلسه و يا پيشنهاد ۳/۱ نمايندگان روی پارهای مسائل استثنايی میتوان رأی مخفی گرفت.

۲۳ -هنگام ورود به مرحله رأی گيری، هيچگونه اعتراض، پيشنهاد و يا بحثی امکان طرح ندارد.

۲۴ -هنگام ورود به مرحله رأی گيری فقط آراء حاضرين در جلسه شمرده میشود.

۲۵ -کليه مصوبات با اکثريت نسبی آراء معتبر است مگر در مواردی که ذکر شده است.

۲۶ -کليه قطعنامهها با رأی نصف بعالوه يک معتبر است.

۲۷ -برای تغيير يا رد هر مصوبه يا قطعنامهای پيشنهاد کتبی ۳/۱ نمايندگان و رای ۳/۲ ايشان ضروريست.

۲۸ -هنگام رأی دادن اخراج يک نماينده از جلسه امکان پذير نيست، و چنانچه فردی اخراج شده

است به جلسه دعوت خواهد شد.

اعتبارنامه ها

۲۹ -تصويب اعتبارنامهها در آستانه کنگره انجام میشود.

۳۰ -در موارد استثنايی برای فرستادن هر اعتبارنامه به کميسيون تقاضای ۳/۱ نمايندگان ضرورت دارد.

۳۱ -در هر صورت برای رد هر اعتبارنامهای احتياج به ۳/۲ آراء نمايندگان حاضر در جلسه است.

پيشنهادات

32 ـ پيشنهاداتی که مربوط به مفاد مندرج در دستور کار نشست ساليانه هستند، می بايست از يکماه قبل از آغار کار نشست ساليانه ارسال شده باشند.

۳۲ -پيشنهاد کتبی بر همه پيشنهادات مقدم است.

۳۳ -پيشنهاد کتبی تنها هنگامی قابل طرح است، که مربوط به موضوعی باشد که در آن لحظه در دستور کار قرار دارد. تشخيص اين مسئله با رئيس جلسه است.

۳۴ -در صورتی که چند پيشنهاد کتبی ارائه شده باشد، به ترتيب تقدم، يک يک آنها در دستور کار قرار می گيرد.

۳۵ -درصورتی که چند پيشنهاد کتبی با هم )هم زمان( ارائه شده باشد، با تشخيص رئيس جلسه آنها در نوبت قرار میگيرند.

۳۶ -در صورتی که پيشنهاد تکميلی وجود داشته باشد بايد قبل از رای گيری پيرامون پيشنهاد اصلی مطرح شود.

۳۷ -درصورتی که فرد پيشنهاد دهنده پيشنهاد اصلی، پيشنهاد تکميلی را نپذيرد، بدون بحث و بی درنگ، پيشنهاد تکميلی از دستور کار خارج و پيشنهاد اصلی در دستور کار قرار می گيرد.

۳۸ -رئيس جلسه می تواند پيشنهادی را وارد يا ناوارد تشخيص دهد۰ درصورتی که بجز فرد پيشنهاد دهنده کسانی باشند که از پيشنهاد پشتيبانی نمايند، رئيس جلسه با رای گيری نتيجه آن را روشن می نمايد.

۳۹ -پيشنهاد کفايت مذاکرات به درخواست کتبی ۳/۱ نمايندگان حاضر در جلسه و با تصويب نصف بعلاوه يک قابل اجراست.

۴۰ -پيشنهاد کفايت مذاکرات از جانب رئيس جلسه نيز می تواند مطرح شود.

کميسيونها

۴۱ -کميسيونهای عادی با شرکت داوطلبانه دست کم 3 نفر از نمايندگان تشکيل میشود.

 • تبصره: هيئت رئيسه و يا کنگره می تواند تعداد اعضای کميسيون را تعيين کند

۴۲ -در هر کميسيون يک نفر سخنگو و يک نفر منشی از بين اعضای خود کميسيون انتخاب میشوند.

۴۳ -در هر کميسيون حداکثر ۹ نفر میتوانند داوطلبانه شرکت نمايند. در صورتی که بيش از ۹ نفر

داوطلب باشند، از بين داوطلبين ۹ نفر انتخاب می شوند ولی هر نماينده تنها به ۶ نفر رای کتبی میدهد.

۴۴ -سخنگوی کميسيون موظف است فشرده تمام نقطه نظرات مطرح شده در کميسيون را به کنگره گزارش دهد.

۴۵ -اعضای کميسيون بررسی اعتبارنامهها نمیتوانند بصورت داوطلبانه، بلکه با آراء نصف بعلاوه يک نمايندگان حاضر در جلسه انتخاب شوند.

۴۶ -کميسيون ويژه در مواقع ضروری با انتخاب ۷ نفر و با آراء نصف بعلاوه يک نمايندگان حاضر درجلسه برای رسيدگی به هر مسئله مورد اختالف تشکيل میشود.

متفرقه

۴۷ -کليه نمايندگان فقط با بلند کردن دست و اجازه رئيس جلسه میتوانند صحبت کنند.

۴۸ -پيش از دستور فقط دو نفر و هر نفر حداکثر ۵ دقيقه میتوانند صحبت کنند.

۴۹ـ نشست ساليانه با حضور حداقل 3/2 نمايندگان رسميت می يابد. در صورت عدم رسميت نشست ساليانه، جلسه دوم با حضورهر تعداد از اعضا رسميت خوهد داشت، مشروط براينکه فراخوان، دستور و ديگر اسناد نشست ساليانه در زمان مقرر برای همه اعضا ارسال شده باشد.

۵۰ –نشست عمومی ساليانه با شرکت نصف بعالوه يک نمايندگان حاضر در نشست به کار خود ادامه میدهد.

۵۱ -هيئت مديره اتحاديه ايرانيان واحد غرب و انجمنهای عضو موظفند در اولين فرصت ممکن نسبت به تهيه نظامنامه داخلی خود در راستای اساسنامه اتحاديه سراسری اقدام و به تأئيد نصف بعلاوه يک اعضای خود برسانند.

انتخاب نمايندگان نشست ساليانه اتحاديه سراسری

الف: تعداد نمايندگان منتخب برای شرکت درنشست ساليانه اتحاديه ايرانيان واحد غرب بر اساس

تعداد اعضای عضو در سال گذشته تعيين میشود.

ب: حداقل سن انتخاب شوندگان ۱۸ سال میباشد.

پ : نمايندگان انجمنهای عضو برای شرکت در کنگره طبق جدول زيرانتخاب میشوند :

انجمنهای ۹ تا ۹۹ عضو يک نماينده .

انجمنهای ۱۰۰ تا ۱۹۹ عضو دو نماينده .

انجمنهای ۲۰۰ عضو به باال سه نماينده .

ت : هيئت مديره موظف است حداقل 1 ماه قبل از برگزاری نشست ساليانه ، تاريخ برگزاری آن را

به انجمنهای عضو اطالع دهد.

ث: اعتبارنامه نمايندگان حداقل دو هفته قبل از نشست ساليانه بايد به دفتر مرکزی رسيده باشد.