IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان
بخش

مصوبات

جلسه دوازدهم هیئت مدیره

1.دستور جلسه 1.دیدار وگفتگو با هیئت مدیره انجمن کاروان پیرامون عضویت در اتحادیه 2.تایید پروتکل نشست ۸ ژانویه و تصویب دستور کار امروز ۲۲ ژانویه 3.گزارش وضعیت مالی اتحادیه توسط…
بیشتر بخوانید

جلسه دهم هیئت مدیره

1.دستور جلسه - گفتگو با حمید شجاع زیبا پیرامون هزینه ها و قرارداد نگهداری از سایت اتحادیه واحد غرب - بررسی و گفتگو پیرامون ایمیل ارسالی از طرف نواییان برای تعدادی از…
بیشتر بخوانید

جلسه نهم هیئت مدیره

1.دستور جلسه 1.گزارش اقدامات اعضاء هیئت مدیره 2.گفتگو پیرامون مشکلات پناهجویان 3تصمیم گیری در مورد سایت اتحادیه 4.پرداخت حق عضویت های انجمن به اتحادیه 5.سایر موارد…
بیشتر بخوانید