وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

اسامی هیات مدیره سال 2018 و سمت های آنان

شماره نام سمت
1 فرخ قهرمانی رئیس هیات مدیره
2 حمید شجاع مسئول مالی
3 سارا شادابی منشی
4 ویدا طهرانی عضو هیات مدیره
5 عسگر شیرین بلاغی عضو هیات مدیره
6 روح انگیز صدقی عضو جانشین
7 اکرم رضایی عضو جانشین
8 امیر جواهری بازرس
9 داود نواییان بازرس
10 مسعود رادفر بازرس

 

برای تماس با هیات مدیره از ایمیل آدرس styrelsen@irisvast.se استفاده و یا از طریق فرم تماس پیام خود را ارسال فرمایید.