هیات مدیره

اسامی هیات مدیره سال 2019 و سمت های آنان

شماره نام سمت
1 رضا برومند رئیس هیات مدیره
2 اکرم رضایی مسئول مالی
3 ویدا طهرانی منشی
4 روح انگیز صدقی عضو هیات مدیره
5 علی بختیاری عضو هیات مدیره
6   عضو جانشین
7   عضو جانشین
8 صابر ایرانپرور بازرس
9 داود نواییان بازرس
10 احمد دانشی بازرس

 

برای تماس با هیات مدیره از ایمیل آدرس styrelsen@irisvast.se استفاده و یا از طریق فرم تماس پیام خود را ارسال فرمایید.