IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

فرم عضویت در اتحادیه سراسری ایرانیان- واحدغرب

858

برای نظم بیشتر اتحادیه واحد غرب اقدام به تهیه فرم درخواست عضویت نموده است که شما می توانید بعد از دریافت آنرا تکمیل نموده و برای هیات مدیره ارسال نمایید دریافت فرم درخواست عضویت