IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

جلسه دوم هیئت مدیره در سال 2022

دوشنبه 4 ماه ژوئن 2022

259

جلسه هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب

جلسه درتاریخ دوشنبه 4 ماه یولی 2022 ساعت 17 درمحل لوکال اتحادیه با حضور اقایان رحیمی . قادری بختیاری کاظمی و حمید شجاع و خانمها ویدا تهرانی و افسانه حسینی برگزارشد .

توضیحات و تصمیمات دراین جلسه
تقاضای بودجه برای سالهای 2020و 2021 انجام نشده است –
درماه یونی امسال ایمیلی از وسترایوتالند دریافت شده است که اتحادیه مبلغ 59327 کرون از یک -سوم بودجه سال 2021 را به وسترایوتالند بدهکار است . رئیس هیئت مدیره اتحادیه واحد غرب درهمین زمینه برای راه حل این مشگل ایمیلهای زیاد و پیگیریهای فراوانی راانجام داده است. بایستی گزارش مالی سال 2020 مجددا توسط حسابرس جدید بررسی و به وسترایوتالند ارسال شود و این امر مستلزم هزینه ئی خواهد بود که هیئت مدیره با بررسی مجدد گزارشها وپرداخت هزینه اضافه موافقت کرد و دریافت بیدراگ برای سال 2022 مستلزم رفع این مشگل خواهد بود.
درحساب بانکی سوئد بانک مبلغ 801 کرون و نوردیا مبلغ 231 کرون موجود است .
انجمن سالمندان و بازنشستگان اجاره لوکال برای ماههای مارس و آپریل و مای و یونی به اتحادیه بدهکارمیباشد که بمجرد دریافت بیدراگ از کمون یوتبوری پرداخت خواهد کرد و همچنین این انجمن درخواست روزهای دوشنبه و چهارشنبه و جمعه را داشتند که موافقت شد با این شرط که اگر روزهای چهارشنبه هرزمان انجمن دیگری متقاضی روزهای چهارشنبه بود با برگشت این روزموافقت شود و الویت استفاده روزهای چهارشنبه با انجمن دیگر خواهد بود .
انجمنهای عضو اتحادیه درصورتیکه فعالیتهای هنری و فرهنگی داشته باشند و دراطلاعیه ها و آفیش ها جمله با همکاری اتحادیه نوشته یا اعلام شود میتوانند بدون پرداخت هزینه ازلوکال استفاده شود و این شامل بهیچ وجه جشنها نمیشود.
انجمن رسانه ای پیام درخواست کردند که بتوانند لوکال اتحادیه را از دوشنبه تا جمعه بعنوان استودیو
رادیو پیام کرایه کنند که اقای حمید شجاع دراین رابطه توضیحات کاملی را دادند و یکی از محاسن این امر فعالیت و حضورهرروزه مسول اتحادیه درلوکال وهمچنین دریافت مبلغ 2000 کرون بعنوان اجاره و هیئت مدیره بدون حضورایشان و با حضور اقای شاهین کاظمی بعنوان یک جانشین در هیئت مدیره دراین مورد رای گیری و موافقت شد .
موج رادیوئی ام ان اف نیز بدلیل مسولیت رادیو پیام با سرورام ان اف و موجودبودن وسائل ام ان اف درلوکال پیام هم متقاضی شدند که همزمان با رادیو پیام به اتحادیه منتقل شوند و بهمین دلیل مبلغ 500 کرون هم ام ان اف به صندون اتحادیه هرماهه واریز خواهند کرد. و برای رای گیری افسانه حسینی جلسه را ترک کردند وباحضور شاهین کاظمی بعنوان جایگزین رای گیری شد و موافقت کردند با پیش نهاد افسانه حسینی .
موافقت شد انجمن سپیدار دو هفته یک بار روزهای شنبه از لوکال اتحادیه برای فعالیتهای فرهنگی و هنری خود استفاده نماید و با این امر موفقت شد .
تصمیم گرفته شد که لوکال اتحادیه بایستی بیمه شود و دراین زمینه قرارشد با شرکت بیمه معتبر صحبت شود و قیمت گرفته شود و درجلسه بعدی اعلام شود .
جلسه بعدی از طریق ایمیل به اطلاع هیئت مدیره خواهد رسید .

امضا رئیس جلسه                     امضا منشی جلسه
حمید شجاع                              افسانه حسینی

دریافت فایل پی دی اف

نظر بسته شده است