IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

جلسه دهم هیات مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب

هفتم ژانویه 2019

416

1- صورتجلسه پیشنهادی
• گشایش جلسه و تصویب نشست
• ارائه تصویر صورتجلسه پیشنهادی
• قرائت و تصویر نشست قبلی
• رسیدگی به موضوعات انجمن بازنشستگان
• رسیدگی به پیشنهاد انمن کانون پژوهش
• در خصوص لوکال
• جمع بندی و خاتمه

2- گشایش جلسه و تصویب نشست:
• نشست تصویب شد.
• پیرو تصمیمات قبلی مبنی بر این که کلیه وسائل موجود در اتحادیه میبایستی متعلق به اتحادیه باشد و توافق با انجمن بازنشستگان بخشی از وسائل کانون بازنشستگان که مورد نیاز بود توسط اتجادیه خریداری گردید. ازاین پس هیچ انجمنی نمی تواند وسائل خود را در محل اتحادیه باقی بگذارد ولی برای سهولت در کار قرار شد کابینت هائی برای نگهداری چای ، قند و ملزومات مصرفی تهیه ودر اختیار انجمن هائی که بطور ثابت از لوکال اتحادیه استفاده میکنند قرار گیرد.
• در خصوص پیشنهاد کانون پژوهش مبنی بر اهدا کتابهای کانون به اتحادیه جهت ایجاد کتابخانه که پیوست است ، پیشنهاد کانون با استقبال اعضای هیئت مدیره روبرو گردید و قرار شد پس از جابجائی کتابها و مهمور شدن کتابها به مهر اتحادیه کتابهادر اختیار عموم فارسی زبانان قرار گیرد.
• تصویب پروتکل نشست نهم.

• برنامه شب یلدا انجمن پی اس آر بنا به دلایلی برگزار نشد ،انجمن پی اس آر مبلغ 5000 کرون پرداختی را برخواهد گرداند.

3- پیشنهادات مربوط به تجهیز لوکال

• پیشنهاد شد لیبل برای اثاثیه و اموال اتحادیه تهیه شود
• تقسیم مسئولیتها به شرح زیر انجام شد
1 پرده / قفسه / دیزاین وسایل حجیم سارا شادابی /حمید شجاع زیبا
2 ظرف و ظروف و…/دیزاین وسایل ظریفتر ویدا تهرانی/عسگر شیرین بلاغی
3 خرید وسایل الکتریکی وتجهیزات حمید شجاع زیبا /فرخ قهرمانی
لیست خرید و فاکتورها ضمیمه پروتکل بعدی خواهد شد

4- مصوبات

o تا آخر ماه ژانویه همه اعضا کارهایشان را آماده تحویل خواهند داد
o اهداکتابها از جانب انجمن کانون پژوهش قبول شد .
o 3 فوریه افتتاحیه برگزار خواهد شد

فرخ قهرمانی رئیس هیات مدیره

ساراشادابی منشی هیات مدیره

دریافت فایل پی دی اف

نظر بسته شده است