IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

برای مظلومیت مهسا ها

مهسا امینی

36

برای مظلومیت مهساها و برچیدن گشت ارشاد

ایرانیان عزیز

در سرزمین مادری اینک اشک در دیده و خشم در سینه مردمان خانه کرده است . مهسا امینی دختر 22 ساله بدون آن که جرمی مرتکب شده باشد، توسط ماموران گشت ارشاد دستگیر و تنها ظرف دو ساعت کشته شد این اولین بارنیست که نیروهایی که باید حافظ امنیت وآرامش شهروندان باشند، به سلاخی جوانان کشور دست می زنند، و تجربه تلخ نشان داده است که آخرین بار هم نخواهد بود.

اگرفرد مبنای دموکراسی تلقی میشود، و رشد آزادانه فرد رشد جامعه است، چگونه میشود تحمل کرد که کاربدستان رژیم جمهوری اسلامی، به تاسی از رهبر عظمای خود، عده ای لشوش عقده ای و عقب مانده را، سرهنگ امر به معروف می کنند، و بی رحمانه در خصوصی ترین امور زندگی مردم حادثه آفرینی می نمایند.

برپایی قشونی بنام گشت ارشاد توهین به کرامت زنان ایرانی محسوب میشود، وآشکارا تبعیض جنسیتی را به نمایش می گذارد. وشادی را که حق مسلم توده هاست از چهره ها می رباید.

درد جامعه این است که رژیمی با محوریت طلاب قرون وسطایی و با سوء استفاده از باورهای عامیانه مردم، براریکه قدرت نشسته است. این رژیم نمی تواند بر مداری جدا از افسون اوهام هزار و چهارصد سال پیش، چیزی جز تعزیه و قمه زدن وگل به سر مالیدن را بپذیرد. نگاهی به تصویر زعمای قوم بیافکنید. این ها قادر به درک زمانه ما نیستند. درنتیجه بجای رعایت حقوق بشر، ملغمه ای از زشتی و پلیدی می آفرینند.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری همصدا با مردم آزادیخواه ایران، و با اتکا به منشور جهانی حقوق بشر، انزجار خود را از برپایی گشت ارشاد و نهادهای تفتیش عقاید اعلام می دارد، وضمن عرض تسلیت به زنان و دختران میهن و خانواده مهسا امینی، خود را در این اندوه میهنی سهیم می داند. و می داند دیر یا زود راهکار مناسب برای رهایی ازاین همه ظلم، ایران راشکوفا خواهدکرد.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری 17 سپتام رت 2022

مطالعه متن پی دی اف

نظر بسته شده است