IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

نامه سرگشاده

کنگره 25 اتحادیه سراسری

به نخست وزیرسوئد آقای اولف کریسترشُن
به پارلمان وهمه نمایندگان ایرانی تباراحزاب سوئد

127

خانم ها و آقایان محترم !

به اطلاع میرسانیم: درپنجاه وهفتمین روزجنبش عظیم« زن – زندگی- آزادی»درسراسرایران،که با قتل مهسا امینی توسط عوامل حکومت اسلامی درتهران صورت پذیرفت، بیست وپنجمین کنگره سراسری ایرانیان مقیم سوئد(۱۲نوامبر۲۰۲۲)که به نام « زن- زندگی-آزادی » نام گذاری شده است، درحال برپایی وروند دوره ای کارخود درسوئد است .

ما اعضاء انجمن های فرهنگی واجتماعی جامعه سوئد زنان و مردانی که سال هادرسوئد زندگی می کنیم؛بعنوان شهروندان ایرانی کشور سوئد،درچهارچوب دفاع ازمنشورحقوق بشرکه بنیاد اتحادیه ما را در دفاع ازحقوق خاص شهروندان ایرانی درسوئد و به شکل عام درداخل ایران نمایندگی می کند؛ ازشمامی خواهیم به موارد این نامه وخواست ماها توجه نمایید .

بیش از ۵۷ روزازشروع قیام مردم ایران با کُشتن حکومتی دختر جوان سقزی ما مهسا امینی می گذرد. ۵۷ روزی که مردم ایران بدون اتکاء به هیچ قدرت خارجی و نیروی برگزیذه ای تنها به پشتوانه مبارزات دختران و پسران از دانش آموزان- تا دانشجویان- از معلمان تا استادان دانشگاهها- پزشکان- وکلا- نویسندگان – سینماگران- شاعران- ورزشکاران و اهالی تاتر- لایه های مختلف کارگران ایران درکنارملیت های مختلف ساکن ایران اعم از( فارس- کرد- بلوچ –ترک آذری- عرب- ترکمن – لر-)،علیه کل حاکمیت ایران به پاخاسته اند وفریاد میزنند:« جمهوری اسلامی نمی خوایم؛نمی خوایم»، در این میان هیچ آماری ازکشته شده گان و میزان بازداشت شدگان جنبش سراسری اخیردردست نیست و تازه این همه ی جنایت آفریده شده نیست،برعکس هنوزباید منتظر سرکوب های بیشتروجنایات گسترده تروننگین تراین رژیم سفاک برای مهار جنبش بود.

دراین ۵۷ روز،همواره آدم ربایی ازخانه ها – مدارس- دانشگاهها – ازمحیط های کاردرمیان تمامی گروهبندی های اجتماعی به بازداشت و شکنجه مردم پرداخته وعده ای زیرتیغه اعدام جای گرفته اند .

آقای رئیس دولت

می دانیم آغازکارتان هست و سخت مشغول رتق و فتق امور سوئد هستید،ولی درکشورما هرروز آدم می کشند، ندیدیم که دولت شما حتی ازکشتن جوانان درخیابان های ایران ابرازنگرانی کنند.انتظارماایرانیان بعنوان شهروندان برابرحقوق درجامعه سوئد روشن و آشکار است:

اول اینکه تماشاگرمنفعل نباشید،که رژیم ضد انسانی وناقض حقوق بشرایران،علیرغم تحریم های جهانی،همچنان ازجانب شماحمایت گردد.

رژیم ایران که امروز برتارک سیاسی کشور ما حکومت میکند، همان رژیمی است که یکی از جنایت کارانش به نام حمید نوری(عباسی) در دادگاه سوئد به جرم جنایت و شکنجه در کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ به حبس ابد محکوم شده است . شما و ما با چنین رژیمی طرف هستیم .

رژیم ایران همچنان به دستگیری ها – شکنجه – بازداشت و صدور احکام برای اعدام بازداشت شدگان ادامه میدهد و۲۲۷نماینده مجلس اسلامی درخواست حکم اعدام بازداشت شدگان حوادث اخیررا کرده اند ؛شما همچنان سکوت کنید ونظاره گرباشید!

این نگرش غیرفعال شما دراین مدت به سرسپردگان رژیم اسلامی در خاک سوئد، که حتی برای فعالان سیاسی ایران پرونده تشکیل میدهند و آنهارابه دادگاه سوئدمی کشانند،برای ما نمایندگان انجمن های شرکت کننده درکنگره اتحادیه سراسری،بشدت وبدورازکرامت انسانی است وجای پرسش دارد .

ماازشما می پرسیم : درایران ما،چه اتفاقی می باید بیفتد تا دولت شما عکس العمل انسانی نشان داده ودولت شما،به نفع شهروندان جامعه ما موضع بگیرد؟

آقای رئیس دولت ونمایندگان محترم پارلمان ودوستان ایرانی تبار احزاب سوئد، زمان دیپلماسی با رژیم ترور- آدم ربا- رژیم زندان – شکنجه- واعدام روحانیت حاکم درایران سرآمده است. امروز روزعمل است ونه تماشاگرباقی ماندن . دقیقا امروزنه روزها- ماهها وسال های بعد بلکه دقیقا امروز!

مابعنوان شهروندان ایرانی – سوئدی ازشما دولتیان و پارلمان و احراب سوئدمی خواهیم؛امروزدرکنارمردم ایران بایستید.می خواهیم به رژیم و دستگاه روحانیت حاکم وسازمان های این رژیم بویژه سپاه تروریست و بسیج سرکوبگر، و سفارت تروریست اسلامی در سوئد پشت کنید وروبه سوی مردم ما آورید ومنفعت انسانی کشورتان را درمیان مردم ما بجویید .

سفیرجمهوری اسلامی را به همراه دیگر دیپلمات های تروریست که حافظ منافع آدمکشان اسلامی می باشند را ازکشورتان سوئد اخراج کنید!

آقای اولف کریسترشُن!

این رویاها رارهاکنید که ما ایرانیان مترقی و آزادیخواه مقیم سوئد، روزی بتوانیم با رژیم آدمکش ایران کناربیائئم . ما همه درکنارمردم ایران و مبارزه آنان و دفاع از موجودیت انقلاب ایران و شعار « زن – زندگی – آزادی» طی این پنجاه وهفت روزدرخیابان های سوئد،رژه رفتیم و همچنان ادامه می دهیم و برای ایرانی آزاد- آباد- و رهایی مردمان مان ازقیدوبند دستگاه سرکوبگروآدمکش اسلامی مبارزه می کنیم وبخش های وسیع مردم آزادیخواه سوئد به همراه ما در این متینگ ها حضوروشعارآزادی ایران سرمی دهند. با مردم ما باشید نه با حکومتگران چپاولگرایران!

منافع اقتصادی و فرهنگی دولت سوئد را فدای جنبش ازادیخواهی یک مملکت ۸۵ میلیونی نسازید . این رژیم دیر یا زود میرود و تاریخ شما راقضاوت خواهد کرد. حمایت ازنظام اسلامی ایران و سفارت حافظ منافع آن، روسیاهی رابرای دولت شما و ملت سوئد باقی می گذارد. هشیارباشید وازگنداب سیاست دربرابرآپارتاید جمهوری اسلامی و رژیم توتالیترآن شانه خالی نکنید.

ما امضاء کنندگان این نامه سرگشاده ، نمایندگان انجمن ها ی فرهنگی واجتماعی عضواتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد، دربیست وپنجمین کنگره،این نامه رادر روزهای آینده به دفترشماوپارلمان سوئد و نمایندگان ایرانی تباراحزاب پارلمانی خواهیم رساند ومنتظردریافت پاسخ خود می باشیم!

نام انجمن های امضا کننده بیانیه کنگره زن زندگی آزادی

کنگره بیست و پنجم اتحادیه سراسری ایرانیان

• ۱- آسیل کمیته دفاع از پناهندگان ایرانی – سوئد

• ۲- انجمن امید یاران- استکهلم

• ۳- انجمن ایرانسر- سونسوال

• ۴- انجمن ایرانیان – امئو

• ۵- انجمن بانوان ایران سرا – سونسوال

• ۶- انجمن بازنشستگان ایرانسرا – سونسوال

• ۷- انجمن بانو – مالمو

• ۸- انجمن پی اس آر- گوتنبرگ

• ۹- انجمن تاتر ملی سوئد بانگ – مالمو

• ۱۰- انجمن زنان میترا – استکهلم

• ۱۱- انجمن حقوق شهروندی – استکهلم

• ۱۲- انجمن دفاع از آزادی بیان – گوتنبرگ

• ۱۳- انجمن رسانه ای پیام – گوتنبرگ

• ۱۴- انجمن رقص ژینو – گوتنبرگ

• ۱۵- انجمن سالمندان ایرانی سام- لین شوپینگ

• ۱۶- انجمن سالمندان و بازنشستگان- گوتنبرگ

• ۱۷- انجمن سپیدار- گوتنبرگ

• ۱۸- انجمن صدای مهاجر- گوتنبرگ

• ۱۹- انجمن فرهنگی – اجتماعی اندیشه – گوتنبرگ

• ۲۰- انجمن فرهنگی ایران نو -گوتنبرگ

• ۲۱- انجمن فرهنگی کوشا – گوتنبرگ

• ۲۲- انجمن فرهنگی هماوند – گوتنبرگ

• ۲۳ – انجمن فیکام – مالمو

• ۲۴- انجمن موزیک نوا- استکهلم

• ۲۵ – انجمن مهاجرین سالمند – گوتنبرگ

• ۲۶- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ

نظر بسته شده است