IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

پیام روز جهانی کارگر

هیئت مدیره اتحادیه سراسری

203

ایرانیان عزیز
روزگار درازی ازعمرآتشبارهای سنگر نبرد تاریخ ساز آدمی می گذرد. نبردی که ستمدیدگان جهان برای براندازی تمامی مناسبات مبتنی بر ظلم، با گوشت و پوست خود تحمل آوردند.

اول مای، روزجهانی کارگر، یادآور تمامی بحران ها، وبه تاراج رفتن حقوق اجتماعی زحمتکشان ایران است که با ترفند های سوداگران بازار، موجب فروپاشی بنیادهای عرصه تولید، در میهن مانده درگرداب ما شده است.

روزجهانی کارگر، سمبل فریاد های دادخواهی نیروی کار، برای سندیکا، بیمه، مسکن، و دستمزد مناسب است، تا درهجوم مرگ آفرین بیماری کرونا، فرودستان جامعه بی پناه و بی امکانات تسلیم مرگ نشوند.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری، همصدا با مزدبگیران میهن، سیاست های ضد کارگری حاکم بر ایران را محکوم می کند، وفرا رسیدن روزجهانی کارگر را، به همه آزاد اندیشان شادباش می گوید.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری
اول مای 2020

دریافت نسخه ی پی دی اف از اینجا

نظر بسته شده است