IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

نشست جهاردهم هیات مدیره اتحادیه ایرانیان واحد غرب

633

نشست چهاردهم هیئت مدیره اتحادیه ایرانیان واحد غرب

مورخ 2017/09/12

حاضرین : فرخ قهرمانی ، عباس کامرانی ، حمید شجاع و عسکر شیرین بلاغی

بازرس: داود نواییان

دستور نشست : نگاهی به کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان و ارزیابی اردوی تابستانی و مسائل دیگر

در ابتدای نشست که با کمی تاخیر برگزار گردید و بنا به درخواست کانون بازنشستگان ایرانیان در ارتباط با بدهی کانون مزبور بابت اجاره لوکال اتحادیه ، آغاز نشست به همین مورد اختصاص یافت . آقای بختیاری همچون نماینده کانون بازنشستگان ایرانیان،  در همراهی با مسئول مالی کانون آقای صابر به بحث گسترده ای پرداخت و پیشنهادات خود را جهت برون رفت از بدهی های عقب افتاده به هیئت مدیره و در راس آن به مسئول اتحادیه واحد غرب ، فرخ قهرمانی ارائه داد. وی افزود بر آنست که مسئولیت مالی کانون بازنشستگان را بر عهده گیرد و در حال حاضر و در ارتباط با تغییر و تحولات بانکی مشکلاتی گریبانگیر ایشان شده است.

فرخ قهرمانی نیز در ادامه بحث با مستند سازی معقول و منسجم قرارداد فیمابین و تعهدات کانون در قبال پرداخت اجاره بها و جزییات دیگر را برجسته نمود و خواهان تادیه اجاره بهای ماههای معوقه گشت و خاطر نشان ساخت که اتحادیه واحد غرب در گذشته و حال همواره یاری رسان کانون بوده و اینرا نه در حرف بل در عمل به اثبات رسانده است و حال با عطف به بودجه محدود اتحادیه می باید کانون به تعهدات خود عمل نماید تا مشکلی بر مشکلات اتحادیه افزون نگردد.

حمید شجاع نیز بعنوان مسئول مالی اتحادیه واحد غرب و در راستای کمک رسانی به کانون ، پیشنهاد همکاری جهت برون رفت از معضل تغییر و تحول بانکی را ارائه نمود.

نگاهی به کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان / ویسکا دالن شنبه 2017/08/19

داود نواییان : در نگاه خود کنگره برگزار شده را در مقایسه  با هزینه ها ، ارزانترین آن در همه ادوار دانست و اینکه در عین ارزانی از سالن های متعدد و امکانات رفاهی بسیار شایسته برخوردار بوده است.

وی افزود که مهمانان کنگره امتنان خاطر خویش را به ایشان ابراز داشتند و در پایان برخورد ناهنجار اصغر نصرتی بود که دل آزردگی و فضایی مسموم را بر وی و شاهدان امر چیره نمود.” گزارشی را که می باید بازرسان می نوشتند خود نوشتند که من با توجه به مفاد غیر قابل دفاع آن از امضا خودداری ورزیدم و اصغر می خواست که آنرا به من تحمیل نماید”.

فرخ قهرمانی: با توجه به مفاد نامه ، عدم امضای آنرا از سوی داود نواییان بر حق و قانونی قلمداد کرد.

عسکر شیرین بلاغی : بودجه اتحادیه سراسری مطرح شده در کنگره را مورد سئوال قرار داد و اینکه بخش قابل توجهی از بودجه صرف هزینه کارمند می شود بدون آنکه اتحادیه سراسری کاری مثبت در قبال جامعه ایرانی و انجمن ها ی مربوطه را در کارنامه خود به ثبت رسانده باشد.

عباس کامرانی: نیز خواهان ارزیابی کنگره گردید.

فرخ قهرمانی: رویکرد کنگره مربوط به انجمن هاست وبرگزاری آن در تعهد اتحادیه سراسری است و هر انجمنی می باید خود در بحث های کنگره دخالت نموده و واکنش لازم را ارائه نماید.

حمید شجاع : پیشنهاد برگزاری جلسه ای مشترک با انجمن ها را داشت و اینکه ارزیابی کنگره می تواند یکی از یکایک دستور جلسه چنین نشستی بوده و نتایج آنرا میتوان از طریق نامه و از سوی انجمن ها در اختیار اتحادیه سراسری قرار داد.

فرخ قهرمانی: از پیشنهاد مزبور استقبال نمود مشروط بر آنکه اتحادیه غرب با دستی نسبتا پرو موفقیت در انجام یکسری از کارها و از جمله از سر گذراندن بحران بودجه ، نشستی را در ماه دسامبر سامان بخشد.

اردوی تابستانی/ ویسکا دالن/ 2017/08/18 – 2017/08/20

فرخ قهرمانی : ضمن تجلیل و قدردانی از آقای داود نواییان و دیگر دست اندرکاران ، اردوی برگزار شده را بسیار هماهنگ و آرام و دلپذیر ارزیابی کرد.

عباس کامرانی : در تحلیلی متین از احساس آرامش خود سخن گفت. همکاری و همیاری مردمی را برجسته کرد و اینکه مشکلات موجود بدور از داعیه سرکردگی این و آن  و از طریق مشارکت مردمی رفع و رجوع میگردید. اعتراض همگانی در مورد گروه موسیقی گلبانگ را پیش رو نهاد و چرایی هزینه نمودن برای همچون گروهی و تاکید داشت که وی شخصا می بایست کمک های بیشتری را عرضه میداشت و چنین دانست که هماهنگی و مدت زمان بیشتری برای برنامه ریزی و برگزاری اردو در سال آتی را باید در نظر گرفت.

داود نواییان: نیز از برگزاری اردو به نیکی یاد کرد و تحسین بر انگیز و اینکه رضایت همگان در پایان برگزاری پدید آورنده آرامشی دلنواز گشت. از اتحادیه واحد غرب به سبب یکدلی و همکاری بیدریغ کمال امتنان خاطر را داشت. وی نیز در سخنان خود همکاری و همیاری مردمی را بسیار عالی توصیف نمود.

عدم همکاری و همیاری مهمانان اتحادیه سراسری که در نقطه مقابل شرکت کنندگان اتحادیه واحد غرب قرار داشتند و مبنای دریافت سرویس در سطحی عالی مد نظرشان بود را نقطه هزیمت اردو ارزیابی نمود.

از گروه موسیقی گلبانگ به سردی یاد کرد ” برنامه شادی نداشت و خواننده پر حرف بود” . وی همچنین خاطر نشان ساخت که هزینه گروه موسیقی مزبور را ” آ.ب.اف ” تقبل نمود.

ایشان در فرازی دیگر اظهار داشت که بر آنست در پایان خرد و کلان باقی از کار اردو ، گزارشی مبسوط را در اختیار همگان بگذارد و اینکه بعد از دریافت فاکتور هزینه ها و جمع بندی آن ، مبلغ احتمالی باقیمانده را برای ترغیب و تشویق جوانان جهت شرکت در اردو ذخیره نماید.

فرخ قهرمانی: بر تاثیر آقای رضا طالبی جهت دریافت هزینه گروه موسیقی گلبانگ از آ.ب.اف تاکید نمود و مراتب امتنان خاطر خود را از ایشان ابراز داشت.

پروژه و بودجه

داود نواییان: از پروژه ای یاد کرد که برای سه سال آتی در نظر گرفته شده و کانون پژوهش و اتحادیه واحد غرب را شامل می شود. ایشان به گویش ” کانون با اتحادیه ” تاکید ورزید. این پروژه بودجه ای سالانه معادل صدو هشتاد هزار کرون را در بر میگیرد و احتمال موافقت با آن بگونه ای تقریبی از پنجاه تا نود هزار کرون می باشد.

فرخ قهرمانی: چنین پروژه و بودجه مورد بحث در همبستگی با کارهای فرهنگی و اجتماعی حاصل می شود و در واقع پیش شرط دریافت بودجه مزبور ارائه کارهای فرهنگی و اجتماعی است.

داود نواییان : توضیح داد که در همین رابطه از سایتی مدد می گیرند که بنام ایشان و قهرمانی می باشد.

عباس کامرانی: به عدم اطلاع خود از چند و چون سایت و سایر موارد معترض گشت و اینکه این اطلاعات می باید در اختیار وی و سایر اعضا هیئت مدیره قرار داده می شد.

فرخ قهرمانی : بر عدم پنهان کاری تاکید ورزید و اینکه پروژه مزبور و سایت و دیگر موارد حاوی کارهای فرهنگی و اجتماعی است و خود وی به عنوان مسئول اتحادیه واحد غرب مسئولیت امضای پروژه را عهده دار می باشد.

حمید شجاع: در پاسخ به اعتراض عباس کامرانی اظهار داشت که انجمن ها از حق قانونی داشتن سایت برخوردارند و برای تامین بودجه و موارد دیگر میتوانند از سایت خود بهره گیرند و اینکه عباس کامرانی هم مجاز است جهت انجمن مورد نظر خود از داشتن این حق قانونی برخور دار گردد. مورد بحث کنونی سایتی است که فرخ قهرمانی و داود نواییان در طریق یاری رساندن به اتحادیه و تامین بودجه آن بهره برداری می شود و با توجه به مسئولیت فرخ قهرمانی در امضا و ارائه مدارک و مساعدت داود نواییان نمی توان به این مهم بر چسب پنهان کاری زد.

حمید شجاع: در مورد بودجه سال جاری و کمیت و کیفیت آن به گمانه زنی پرداخت و اینکه عدم دریافت بودجه برای سال 2016 به سبب دیر کرد ارسال درخواست بودجه ، مبنای پرداخت بودجه بسیار نازل سال جاری بوده است.

فرخ قهرمانی: در پیگرد سخنان حمید شجاع  به دو مورد حدس و گمان اشاره نمود. یک آنکه مبلغ پرداختی 100 هزار کرون در فوریه 2016 پیش پرداخت آن سال بوده و چون بعد از آن بودجه دیگری دریافت نشد ، بنابراین آنرا پیش پرداخت سال جاری مفروض نموده و دریافتی ناقابل ما در سال جاری باقی بودجه میتواند حساب شود.

دیگر آنکه در لیست ارسالی امسال تعداد اعضا از حد نصاب کمتر بوده و لیست تکمیلی ارسالی فاقد ارزش تعیین کننده بوده و یا اینکه مورد التفات مسولین قرار نگرفته است.

مسائل دیگر

مورد پایانی که فضایی از ابهامات و تندری از بحث و گمانه زنی ها را پدید آورد ، نامه ارسالی از اداره مالیات بود که در آن اتحادیه ملزم به پرداخت 44000 کرون گردیده است.

فرخ قهرمانی : درخواست اداره مالیات را بسیار غیر واقعی و غیر معقول دانسته و اظهار نمود که دو کارمند پیشین اتحادیه واحد غرب ، علی فخار و کیانوش در مورد سقف حقوق و قرارداد مربوطه توافق داشتند و چون چند و چون آن در پرده ابهام باقی ماند ، در نهایت مبنای سو استفاده آنان و خصوصا علی فخار گشت که مورد شکایت وی به اداره مالیات از آن جمله است.

فرخ همچنین و برای گشایش در کار پیشنهاد نمود که از طریق مذاکره با علی فخار و توافق با وی و الغای شکایت مطروحه می توان نقبی زد جهت آنکه اداره مالیات از اقامه دعوی و درخواست مالی خود منصرف گردد.

حمید شجاع : از منظری دیگر به بحث روی نمود و عدم محاسبه درست و کمی و کسری پرداخت حقوق کارمندان یاد شده و از جمله عدم ارائه گزارش مالیاتی ماههایی چند از سوی مسئولان وقت اتحادیه به اداره مالیات را مبنای چنین درخواستی بر آورد کرد و خواستار تماس با اداره مالیات و دریافت اطلاعات لازم نمود.

یکی دیگر از موارد پایانی لارم لوکال اتحادیه بود که درعین لغو قرارداد، موسسه مزبور همچنان به ارسال فاکتور و درخواست پرداخت هزینه ماهیانه لارم مزبور ادامه میدهد.

مصوبات

  1. مصوب گردید که آقای بختیاری، نماینده کانون بازنشستگان ، ابتدا به ساکن مبلغ 6000 کرون در زمان حاضر و الباقی مبلغ 9000 کرون بابت ماههای معوقه اجاره بهای لوکال اتحادیه و آنهم پس از تغییر و تحول بانکی و انتصاب رسمی ایشان به عنوان مسئول مالی کانون به حساب اتحادیه واریز نماید.

همچنین توافق شد که حمید شجاع نیز به آقای بختیاری در امر تغییر و تحول بانکی یاری رساند.

  1. ارزیابی کنگره اتحادیه سراسری به نشستی با انجمن های عضو در زمانی مناسب و پس از طی طریق و انجام یکسری اقدامات ضروری و نیز گذر از بحران مالی و ارائه کتبی نتایج نشست به اتحادیه سراسری موکول گردید.
  2. مصوب شد که بر آورد هزینه ها ی اردوی تابستانی و ارائه گزارش کتبی از چند و چون برگزاری آن به عموم اهالی اتحادیه توسط داود نواییان صورت پذیرد.
  3. فرخ قهرمانی و داود نواییان مجاز به پیگیری بودجه و تماس با نهاد های ذیربط گردیدند.
  4. فرخ قهرمانی در همراهی با حمید شجاع مسئولیت بررسی و رفع و رجوع درخواست مالی اداره مالیات را پذیرا گشتند.
  5. تصویب گردید که فاکتورهای ارسالی در مورد لارم لوکال اتحادیه از طریق نامه حل و فصل گردد.

پایان نشست

مسئول اتحادیه واحد غرب                                                     منشی و عضو هیئت مدیره

فرخ قهرمانی                                                                    عسکر شیرین بلاغی

دریافت فایل پی دی اف

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.