IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

جلسه دوم هیات مدیره اتحادیه ایرانیان واحد غرب

سال 2018

462

    29 مارس 2018

عضو غائب عضو حاضر هیات مدیره
  x   فرخ قهرمانی
  x حمید شجاع زیبا
  x سارا شادابی
  x ویدا تهرانی
  x عسکر شیرین بلاغی
  x اکرم رضایی
x   دنیا صدقی

 

عضو غائب عضو حاضر بازرسین 
x      امیر جواهری
x   مسعود راد فر
x   داوود نوائیان

    

 • تصویب نشست

 

 • نشست دوم اتحادیه با توجه به حضور اکثر اعضای هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفت

دستور جلسه پیشنهادی به شرح دعوتنامه و با اضافه شدن مورد  مسائل دیگر مورد تایید اعضا قرارگرفت که در جلسه رسما اعلام شد.

 • ارائه تصویر صورتجلسه
 • قرائت و تصویر نشست قبلی
 • برنامه ریزی برای آینده برمبنای اولویتهای مجمع ( جوانان ،زنان ،پناهندگان وبازنشستگان )
 • تعیین شرح وظایف
 • تصمیمات مربوط به نشست بعدی
 • مسائل دیگر
 • جمع بندی و خاتمه
 • در ابتدا صورتجلسه نشست قبل خوانده شد و مورد تایید حضار قرار گرفت .
 • برنامه ریزی آینده
 • حمید شجاع راجع به تکمیل گزارشات انجمنها به اتحادیه و تذکر محدودیت زمان اشاره کرد ودرمورد چگونگی پاسخگویی به پرسشنامه فعالیت سالانه توضیح داد..
 • فرخ قهرمانی با پیشنهاد مسئولیت در کمیته های مختلف بحث را آغاز کرد و ویدا تهرانی جهت کار در محدوده دلخواه بعنوان مسئول کمیته جوانان وپناهندگان انتخاب شد . ساراشادابی مسئول کمیته زنان ،دنیا صدقی مسئول ارتباطات با سایر انجمنها با نظارت و همراهی حمید شجاع جهت سهولت کار. اکرم رضایی مسئول کمیته بازشستگان اعلام شدند.
 • حمید شجاع متذکر شد که عمدتا در ایجاد ارتباط با انجمنهای جدید نیاز به نظارت مستقیم سخنگوی اتحادیه است
 • عسگر شیرین بلاغی به تایید حمید شجاع تاکید کرد که نوع برخورد بسیار تعیین کننده خواهد بود و باید دقت کرد.

 

 • ویدا تهرانی راجع به اردوی طرح شده (توسط انجمن کواف س در کانال تلگرام که قرار شده بود از سمت اتحادیه مورد حمایت قرارگیرد) انتقاد داشت که مبلغ بالاست و اتحادیه باید اردوها و برنامه هایی برای اعضا کم بضاعت تر هم داشته باشد.
 • حمید شجاع تاکید کرد کانال تلگرام فقط و فقط درباب مسائل مدیریتی استفاده میشود. همچنین راجع به تعمیرات جاری در لو کال که از ماه آینده آپریل و یا مای آغاز خواهد شد، صحبت شد و اینکه لو کال اتحادیه جهت در آمد زایی نمیباشد.
 • عسگر شیرین بلاغی اعلام کرد برای باز کردن دفتر اتحادیه در روزهای مشخص آماده است.
 • فرخ قهرمانی اعلام کرد که انجمنی در نور شاپینگ Norrköping یا یون شاپینگ  Jönköpingدر برنامه

 götacupenیوتا کوپن شرکت دارد و از اتحادیه غرب کمک خواسته است .

 • حمید شجاع خواهان قطع ارتباط و یا پرداخت مستقیم انجمنهای عضو اتحادیه غرب به طور مستقیم با اتحادیه سراسری شد. او همچنین درخواستی مبنی بر خرید کامپیوتر ، پرینتر از طریق تنخواه اتحادیه ارائه داد.
 • فرخ قهرمانی پیشنهاد تدارک اردوئی با انجمن کاروان را داد
 • به جهت تنگی وقت پیشنهادات آقای نوائیان را درجلسات بعدی رسیدگی خواهیم کرد.

 

 • . نامه های رسیده ضمیمه است.
 • مصوبات :
 1. پروتکل پیشین تصویب شد.
 2. تصویب گردید سه کمیته به شرح زیر اقدام به ایجاد گروه جهت اطلاع رسانی و فعالیت در حیطه اولویتهای اتحادیه تشکیل شود( کمیته جوانان و پناهندگان با مسئولیت ویدا تهرانی ،کمیته زنان با مسئولیت سارا شادابی ، کمیته بازنشستگان با مسئولیت اکرم رضایی)و همچنین مسئولیت ارتباطات با سایر انجمنها با مسئولیت دنیا صدقی و نظارت حمید شجاع
 3. تصویب شد عسگر شیرین بلاغی یک روز در هفته به شکل دائم در دفتر اتحادیه حضور داشته باشد.
 4. بررسی پیشنهادات آقای داوود نوائیان در جلسه بعدی.
 5. به انجمن مورد نظر در بحث یوتا کوپن و برآورد هزینه کمک شود که متعاقباً ارقام اعلام خواهند شد.
 6. تصویب شد بایت خرید کامپیوتر و پرینتر و تلفن مبلغ 6500 کرون و 2500 کرون جهت تعمیرات وبسایت اتحادیه در نظر گرفته شود ، که در اختیار حمید شجاع قرار گرفت.
 7. برای تدارک چند اردو در طول فصل گرما برنامه ریزی شود .از جمله هماهنگی با انجمن کاروان.
 8. جلسه آینده پنجشنبه مورخ 19 آپریل  2018 ساعت 17:00 خواهد بود.

                       مدیر و سخنگوی اتحادیه واحد غرب      نگارنده پروتکل و عضو هیئت مدیره

                  فرخ قهرمانی                             سارا شادابی

دریافت نسخه پی دی اف

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.