IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

بیانیه مشترک در دفاع از معلمان زندانی در ایران

در کنگره 24 اتحادیه سراسری ایرانیان

36

بیانیه مشترک ۳۴انجمن شرکت کننده دربیست وچهارمین(۲۴) کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان – مقیم سوئد

(کنگره دفاع ازمعلمان زندانی ایران) – اکتبر۲۰۲۱

تهدید، بازداشت وحبس نمودن فعالان صنفی ومدنی معلمان ایران را قویا محکوم می کنیم !

بیست وچهارمین(۲۴)،کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد در اکتبر ۲۰۲۱برابرمهر۱۴۰۰با نام گذاری “کنگره دفاع ازمعلمان زندانی ایران”، برآنستکه معلمان ایران طی ماههای اخیربه دفعات مورد تهدید واحضاروزندان حاکمیت ایران قرارگرفتند.


روزسوم مهر۱۴۰۰معلمان دربسیاری ازشهرهای ایران دراعتراض به عدم اجرای رتبه بندی،پولی سازی آموزشی،درزندان ماندن صنفی معلمان و تجمعات سراسری را برگزار گردد.

امروزدرجامعه ایران با توجه به افزایش وحشتناک تورم وگرانی سبد هزینه های جاری،خاصه طی دوسال کرونایی، متاسفانه وضعیت معلمان نیزمانند لایه های مختلف کارگران و سایر اقشارمزد وحقوق بگیر، بسیار تاسف بارتر ازگذشته شده است.

بایدگفت: معلمان قدرت خریدشان هرروزنسبت به گذشته کمتر و کمتر می شود.

یکشنبه چهارم(۴) مهرآقای عزیز قاسم زاده عضو کانون صنفی معلمان گیلان، درست یکروزپس ازتجمع سراسری معلمان درشهر رشت درحال گفتگوبا تلویزونی درخارج ازکشور، با تهاجم نیروهای امنیتی بازداشت شده است .

 

امروزمعلمان پرشماری درزندان های ایران هستند ازجمله :

۱ – اسماعیل عبدی ۲- حسن حسینخانی ۳- حجت اله رافعی ۴- زینب همرنگ ۵- عزیز قاسم زاده ۶ – غلامرضا غلامی ۷- محمد ارکیان ۸ – محمد حسین سپهری ۹- محمدرضا رمضان زاده ۱۰.- مهدی فتحی ۱۱- معصومه عسکری ۱۲- ناهید فتحعلیان ۱۳- نصرت بهشتی ۱۴- هاشم خواستار ۱۵- یعقوب یزدانی

ماامضاء کنندگان بیانیه مشترک شر کت کننده دربیست وچهارمین کنگره ایرانیان مقیم سوئد،به نام گذاری کنگره ایرانیان به اسم (کنگره دفاع ازمعلمان زندانی ایران)،مشترکا؛پرونده سازی، اخراج، هرگونه تهدید وارعاب ،بازداشت وحبس کردن معلمان ایران را قویا محکوم می کنیم و خواستارآزادی بی قید و شرط و بدون وثیقه معلمان زندانی می باشیم!

امضاء کنندگان :
انجمن آسیل کمیته – واحد غرب واستکهلم
انجمن امید یاران – استکهلم
انجمن ایرانیان مقیم امئو
انجمن ایرانسر- سونسوال
انجمن بازنشستگان – گوتنبرگ
انجمن بازنشستگان – سونسوال
انجمن بی بی – گوتنبرگ
انجمن سرود – مالمو
انجمن سالمندان – گوتنبرگ
انجمن سالمندان و مهاجرین – گوتنبرگ
انجمن سالمندان مقیم لینشوپینگ
انجمن حقوق شهروندی – استکهلم
انجمن دفاع ازآزادی بیان گوتنبرگ
انجمن دنیا- گوتنبرگ
انجمن دوستی و پژوهشی آذربایجان
انجمن رسانه ای پیام – گوتنبرگ
کمیته زنان واحد استکهلم
انجمن سپیدار – گوتنبرگ
انجمن سینیور در یوتبوری
انجمن صدای مهاجر
انجمن صدف ارت در یوتبوری
انجمن فرهنگی – اجتماعی اندیشه – گوتنبرگ
انجمن فرهنگی ایران نو- گوتنبرگ
انجمن فرهنگی کمون پارتیله – گوتنبرگ
انجمن فرهنگی هماوند – گوتنبرگ
انجمن مدرنیته – گوتنبرگ
انجمن فرهنگی – اجتماعی اندیشه – گوتنبرگ
انجمن فرهنگی پارتیله
انجمن فرهنگی – کوشا گوتنبرگ
انجمن P-S-R – گوتنبرگ
انجمن مدرنیته – گوتنبرگ
انجمن همبستگی ایران و سوئد – مالمو
ستاد همگرایی ملی ایرانیان – گوتنبرگ
انجمن همپیوندی آینده مردم- لین شوپینگ
کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ

نظر بسته شده است