IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

صورتجلسه هیات مدیره در تاریخ بیست و یکم سپتامبر 2016

763

صورتجلسه 21 09 2016

حاضران در جلسه آقایان: حمید شجاع زیبا، علی فخّار، فرخ قهرمانی، یوسف اربابی، خسرو رحیمی

1 – پروتکل مجمع عمومی فوق العاده (11 سپتامبر 2016) توسط آقای فرّخ قهرمانی به زبان سوئدی ترجمه و تنظیم شد تا برای معرفی صاحبان امضاء اتحادیه واحد غرب به بانک ارائه شود.

2 – علی رقم گذشتن زمان ارائه طرح ها به کمون، آقایان داوود نواییان و فرّخ قهرمانی با مسئولان تماس گرفته و آنها را متقاعد نمودند که وضعیت ناآرام اتحادیه در شش ماه گذشته مسئولان را از زمان پیشنهادطرح ها غافل کرده است. از سویی فراموش کردن اتحادیه از سوی مسئولان کمون صدمه زیادی به انجمنهای ایرانیان و اتحادیه واحد غرب وارد خواهد آورد. با این توضیحات اتحادیه این فرصت را یافت تا در آخرین لحظات پروژه ای از نوع Kultur utveckling تهیه و همراه با اساسنامه و سند ثبت اتحادیه تحویل مسئولان بدهد. اینکار شبانه با همکاری آقایان قهرمانی و نواییان انجام شد. هیئت مدیره از زحمات آنها تشکر میکند.

در ضمن هنوز گفتگو با مسئولان برای یافتن راه چاره ای برای کمک به اتحادیه ادامه دارد و تهیه و ارائه طرحی جامعتر بستگی به نظر مسئولان دارد.

3 – با توجه به پایان گرفتن زمان تحویل پروژه، گروه چهار نفره مسئول تهیه طرح منتظر پاسخی از کمون هستند.

4 – هیئت مدیره به اتفاق آراء تصمیم گرفت قرارداد لوکال Karl Gustavsgatan 54 B را تمدید نماید. آقای قهرمانی مسئول تماس با مالک شد تا با توجه به قرارداد قبلی برای تنظیم قرارداد با مالک و انجمنهایی که مایل به استفاده از لوکال هستند اقدام شود.

5 – تعیین شرایط عضوگیری به جلسه آینده موکول شد.

6 – بر اساس کنترل حسابهای بانکی اتحادیه توسط آقای قهرمانی، حسابدار اتحادیه تا پانزدهم سپتامبر موجودی اتحادیه غرب 36184کرون در Nordea banken و 217520 کرون در Swedbank می باشد. مبالغی بدهی و طلب هم جزء حسابها میباشد.

7 – الف: آقای یوسف اربابی از سوی هیئت مدیره اتحادیه جهت ارتباط با انجمن های اتحادیه انتخاب شدند.

ب: در هر جلسه هیئت مدیره پروتکل جلسه گذشته در جمع اعضاء خوانده شده، اجرای تصمیمات پیگیری شده و صورتجلسه توسط رئیس هیئت مدیره و منشی امضاء و در آرشیو اتحادیه بایگانی خواهد شد.

پ: گروهی از پناهندگان با معرفی انجمن پیام برای ساختن فیلمی کوتاه از اتحادیه تقاضای 10000 کرون کمک مالی کرده اند. اتحادیه با توجه به وضعیت مالی خود کوشش میکند در صورت امکان این مبلغ را از اتحادیه مرکز یا از مالمو دریافت ودر اختیار انها بگذارد. در صورت عدم موافقت آنها، این مبلغ توسط اتحادیه واحد غرب پرداخت خواهد شد.

ت: پس از مطالعه درخواست کار آقای رضا طیبی پاسخ به آن به جلسه بعد موکول شد.

دریافت نسخه PDF

 

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.