IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

جلسه چهارم هیات مدیره اتحادیه واحد غرب

400

گشایش و تصویب نشست

نشست چهارم اتحادیه با توجه به حضور اکثر اعضای هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفت اصالحیه : پیرو پروتکل قبل جمعه تاریخ 11 مای 2018 جهت نشست چهارم تصویب شده بود که بنابر صالحدید اکثریت تاریخ مذکور موکول به پنجشنبه 10 مای 2018 ساعت 16:00 گردید

 -گشایش جلسه و تصویب نشست

-ارائه تصویر صورتجلسه پیشنهادی

-قرائت و تصویر نشست قبلی

-گزارشات

-برنامه ریزی امور مربوط به لوکال

-پیگیری امور مربوط به رادیو شقایق

-رسیدگی به پیشنهاد انجمن پی آر اس

–مسائل دیگر

–جمع بندی و خاتمه

 در ابتدا صورتجلسه نشست قبل )19 آپریل 2018 )خوانده شد و مورد تایید حضار قرار گرفت .

گزارشات • خانم اکرم رضایی در مورد دعوت به اتحادیه فعالیتهایی انجام داده اند. •

 حمید شجاع اعالم کرد که وبسایت انجمن به روز رسانی شده است و کامل است .

  • ساراشادابی پیشنهاد داد هریک از اعضا ایمیلی با پسوند اتحادیه داشته باشند و همچنین در به روز رسانی مطالب مربوط به انجمن خودشان کمک کنند

. • فرخ قهرمانی لینکهای مطرح شده به وبسایتهای دیگر باید مورد تایید هیات مدیره قرار گیرد.

  • ساراشادابی اعالم کرد مقدمات فعالیت با انجمن کاروان را فراهم کرده است.

ویدا تهرانی پیشنهاد داد جهت برگزاری سمینار آموزشی ) با احتمال شرکت 80 درصد جوانان (در شهر های استکهلم و مالمو در ماههای یونی و یولی و نیازمند کمک از اتحادیه است. •

 ویدا تهرانی اعالم کرد طبق هماهنگی های انجام شده با سرکار خانوم رضایی و اطالع رسانی دو هفته آینده از اول ماه یولی کالس های زبان سوئدی شروع خواهد شد .

  • عسگر شیرین بالغی راجع به ایجاد تابلو اتحادیه در محل مناسبتری اعالم آمادگی کردند.

3 -امور مربوط به لوکال • فرخ قهرمانی با توضیحات مربوط به امور لوکال زمان طرح بازسازی را به رای گیری گذاشت . •

 نوشتن قرارداد با توجه به منافع و نیازهای اتحادیه با نظارت مهندسین مشاور و شخص جناب قهرمانی انجام خواهد شد . 4

 -مصوبات :

.پروتکل پیشین تصویب شد.

.تصویب شد با رای اکثریت زودترین زمان ممکن جهت تعمیرات داخلی در نظر گرفته شود که با احتمال قریب به یقین از آگوست 2018 به مدت دو ماه خواهد بود. دیرترین زمان سپتامبر 2018 پیش بینی شد.

.تصویب شد هیات مدیره ایمیلی با پسوند اتحادیه سراسری غرب داشته باشند.

.تصویب گردید ویدا تهرانی و اکرم رضایی هماهنگی الزم را جهت برگزاری کالسهای سوئدی برای جوانان پناه جو بعمل آورند.

  .تصویب شد عسگر شیرین بالغی وا کرم رضایی روز دوشنبه به شکل دائم در دفتر اتحادیه حضور داشته باشند.

  .تصویب شد با توجه به برگزاری جلسه تفاهم بین ام ان اف و رادیو شقایق تصویب شد تا نشست بعدی به نفع رادیو شقایق اتحادیه همچنان در این مورد مسکوت بماند تا از این حمایت برداشت شخصی نشود.

.حمایت از انجمن پی اس آر جهت برگزاری سمینارها تصویب شد.

.تصویب شد طراحی و اجرای تابلو متحرک برای اتحادیه و برداشتن تابلو ثابت انجمن بازنشستگان.

.تصویب شد حمید شجاع برای تمامی انجمن ها ایمیلی ارسال نمایند تا هر انجمنی تمایل به ارائه اطالعات انجمن خود در سایت اتحادیه را دارد اقدام نمایند.

.جلسه آینده پنج شنبه مورخ 31 مای 2018 ساعت 00:17 خواهد بود. مدیر و سخنگوی اتحادیه واحد غرب نگارنده پروتکل و عضو هیئت مدیره فرخ قهرمانی سارا شادابی

دریافت فایل پی دی اف

 

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.