IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

نشست فوق العاده هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب

2,694

نشست یازدهم

نشست فوق العاده هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب ، بازرسان و هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان

حاضرین:

داود نواییان ، فرهنگ طاولی ، شاهپور حاجی نژاد ، حسین یحیایی ، امیر جواهری ، اصغر نصرتی ، امیر عمرانی ، بیژن شفیعی ، عباس کامرانی ، حمید شجاع ، فرخ قهرمانی ، افسانه حسینی ، ضیا هاشمی ، اکرم رضایی و عسکر شیرین بلاغی

دستور نشست :

1. برگزاری کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان 2. برگزاری اردوی تابستانی 3. مسائل دیگر

ابتدا فرخ قهرمانی به عنوان مدیر مسئول اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب ضمن خوش آمد گویی به حاضران نکاتی چند را در بیانات خود برجسته نمود از جمله اینکه :

_ نشست حاضر بنا به دعوت اتحادیه ایرانیان واحد غرب و در هماهنگی با اتحادیه سراسری ایرانیان ، در راستای رسیدگی و بحث و تبادل نظر پیرامون برگزاری اردوی تابستانی و نیز برگزاری کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان در محل اردو صورت می گیرد، و امیدوار است که کوشش در عرصه فکر و عمل و توافق در زمینه های مطروحه دستاورد نشست امروزین گردد.

_ اردوی تابستانی مورد بحث ، به اهتمام کانون پژوهش و در توافقی رضایتمند ، اتحادیه ایرانیان واحد غرب به عنوان برگزار کننده آن تلقی میگردد. همچنین توافق گردیده است که از اعضا و انجمن های عضو واحد غرب، جهت شرکت و کار اجرایی دعوت به عمل آید.

_ در صورت دریافت بودجه ، هزینه نمایندگان انجمن های واحد غرب ، جهت شرکت در اردو، بر عهده اتحادیه واحد غرب خواهد بود.

_ مسئولیت تام و کمال برگزاری کنگره بر عهده مسئولین و هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان می باشد. هزینه شرکت نمایندگان انجمن ها از سایر نقاط در کنگره و اردوی مورد بحث نیز بر دوش اتحادیه سراسری قرار میگیرد.

_ هزینه شرکت نمایندگان شامل دوبخش کنگره و اردوست. با این وصف و علیرغم پرداخت هزینه مزبور، نمایندگان شرکت کننده در کنگره ملزم به شرکت در اردو نمی باشند.

امیر جواهری: دو مورد را مطرح نمود . نخست سقف جلسه و اینکه زمان پایانی آنرا مورد پرسش قرار داد و سپس به رعایت دستور نشست تاکید نمود.

امیر عمرانی ( رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان ) : تعداد انجمن های عضو را مورد پرسش قرار داد و اینکه چه تعداد از آنان حق عضویت خود را پرداخت نموده اند و تاکید داشت که شرکت انجمن ها در کنگره مشروط بر پرداخت حق عضویت یاد شده است. 

ایشان همچنین خواهان آن گردید که طراحان ایده و برگزاری اردو معرفی گردند.

فرخ قهرمانی : در مورد پرسش نخست امیر عمرانی بابت حق عضویت اظهار داشت که تعدادی از انجمن های عضو واحد غرب حق عضویت مورد بحث را مستقیما به اتحادیه سراسری و تعدادی نیز به واحد غرب پرداخت نموده اند. در این میان بوده اند انجمن هایی که حق عضویت خود را نقدا به دفتر اتحادیه واحد غرب پرداخت کرده اند. 

ایشان در ادامه روشنگری نمود انجمن هایی نیز که حتی در زمان برگزاری مجمع عمومی حق عضویت خود را پرداخت نمایند مجاز به شرکت در کنگره و مجمع عمومی خواهند بود.

دیگر اینکه مبالغ دریافتی منجر به پرداخت بخشی از هزینه های جاری میگردد و لیست ارائه شده به اتحادیه نیز سندیت دارد و در این لیست مشخص گردیده که چه تعداد از انجمن ها به اتحادیه سراسری و چه تعداد به واحد غرب پرداخت نموده اند.

حمید شجاع به عنوان حسابدار واحد غرب در همین زمینه اظهار داشت که واحد غرب به انجمن ها در مقابل پرداخت نقدی سند رسید ارائه می شود.

حسین یحیایی : در برخی اوقات مبالغ دریافتی از انجمن ها توسط واحد غرب جمعا به اتحادیه سراسری پرداخت میگردید. وی همچنین پرسش نمود که کنگره پیش رو در ادامه کنگره پیشین برگزار میگردد و یا خیرکه پاسخ شنید چون کنگره قبلی از لحاظ قانونی به حد نصاب نرسید لذا کنگره پیش رو در ادامه کنگره پیشین برگزار خواهد شد.

بیژن شفیعی : همچون مشاور اتحادیه سراسری اظهار داشت که لیست پرداخت حق عضویت ها به ” مرکز مدیریت جوانان ” ارائه میشود و خواهان هماهنگی مرکز و واحد غرب گردید. نیز به سهم خود تکرار نمود که تمامی مسئولیت برگزاری کنگره را اتحادیه سراسری دارا می باشد.

فرخ قهرمانی : در بیانی دیگر مطرح نمود که ایشان برای برون رفت از معضل حق عضویت ، در تدارک ارائه ایده و پیشنهادی معقول به کنگره است.

امیر جواهری: در نگاهی پرسشگر خواهان انتظارات و توقعات بینابین از نحوه برگزاری کنگره گردید و تاکید داشت که تلاش و کوششی شایان قدر لازم است برای به میدان کشاندن انجمن ها و فعال نمودن آنان در هر یک از مضامین مورد بحث.

شاهپور حاجی نژاد ” عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری” : در بیانی رسا اظهار مسرت نمود که لیست مورد بحث پرداخت شده و اینکه از آن می توان در مراحل بعدی سود جست. از تلاقی برگزاری کنگره و اردو به نیکی یاد کرد و خواهان برگزاری کنگره آنگونه که در شان و منزلت اتحادیه سراسری است گردید و از واحد غرب به جهت تقبل سهمی از هزینه های برگزاری کنگره و اردو قدردانی نمود.

فرهنگ طاولی : از زاویه آسیب شناسی کنگره پیشین را و عدم موفقیت آنرا مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد و بها دادن به پیشنهادات و ایده ها را در گفتار خود برجسته نمود.

فرخ قهرمانی : بار دیگر برای برگزاری اردو که بر دوش واحد غرب قرار دارد اولویت قائل شد و از اهمیت آن سخن به میان آورد و اینکه چگونه برگزاری موفقیت آمیز آن در آینده اتحادیه ، خصوصا از لحاظ مالی و دریافت کمک مالی از مراجع ذیربط تاثیر گذار خواهد بود. اشاره داشت به ضرورت تشکیل کمیته ای ویژه جهت تماس با انجمن ها و فعال نمودن آنان در راستای عهده دار شدن امورات اجرایی و فرهنگی.

پیشنهاد نمود که برای تشویق و ترغیب جوانان و انجمن ها میتوان با در نظر گرفتن سوبسید ، پرداخت نیمی از هزینه شرکت در اردو از سوی واحد غرب و نیمی از سوی انجمن عضو ، حداکثر دو جوان از هر انجمن عضو ، میزبان آنان بود. و اینکه جذب جوانان و فعال نمودن آنان در چنین مواردی بی شک یاری رسان اتحادیه خواهد بود.

امیر عمرانی: در بیانی دیگر خاطر نشان ساخت که هیئت مدیره اتحادیه سراسری با دو رای مخالف و سه رای موافق شرکت در اردو و برگزاری کنگره در محل اردو را برگزید. و اینکه در حال حاضر یکی از موافقین این گزینه خواهان پس گرفتن رای خود و عدم شرکت در اردو گردیده است. وی صراحتا اظهار داشت که کنگره اتحادیه می تواند در زمان و مکانی دیگر برگزار گردد و به ذکر دلایلی در این مورد استناد نمود.

حمید شجاع : با توجه به اظهارات امیر عمرانی خواهان تعیین تکلیف برگزاری کنگره در محل اردو گردید. وی در ادامه تاکید نمود که برخی از انجمن های غیر عضو از قبیل انجمن “ستین ” و نیز ” کاروان ” را می توان در پروژه برگزاری فعال نمود مشروط بر آنکه تماسی مستقیم با انجمن های مزبور در دستور کار قرار گیرد.

فرخ قهرمانی : طبق موازین قانونی نمیتوان پروتکل و رای صادره را پس گرفت. شواهد حاکی از آن است که حاصل رای گیری چهار موافق در مقابل دو رای مخالف و یا پنج رای موافق در مقابل دو رای مخالف بوده است.

شاهپور حاجی نژاد : رای گیری مورد بحث و پروتکل موجود را قانونی دانست.

امیر عمرانی : دارندگان رای منفی با توجه به برگزاری کنگره در اردو عدم تمایل خود را جهت شرکت در کنگره و به طبع آن در اردو ابراز داشته اند هر چند که شرکت آنان در کنگره ضروری است.

امیر جواهری : من خود به بالندگی اتحادیه می اندیشم و اطمینان دارم که با پا در میانی و بحث مستدل میتوان دارندگان رای منفی را متقاعد کرد و آنها را به سوی موافقت به شرکت در کنگره و اردو سوق داد.

بیژن شفیعی: ( با تاکید بر گفته های امیر جواهری ) ما باید تلاش کنیم که انجمن ها در کنگره پیش رو شرکت داشته باشند. شایسته است بودجه دریافتی بنام اسپانسور جهت تقویت و ادامه راه و در ازای مشارکت مابین انجمن ها تقسیم شود. تغییر موارد دستور جلسه کنگره ضروری است و لازم است که انجمن ها در آن گنجانده شوند.

اصغر نصرتی : نیز در بحث پیشنهادی خود به ضرورت تغییر اساسنامه اشاره ای تاکیدی داشت و اینکه دایره اتحادیه باید تنگتر شود ، از هر انجمن یک نماینده در کنگره شرکت نماید و تعداد اعضای هیئت مدیره اتحادیه سراسری هم به پنج نفر تقلیل یابد.

داود نواییان : ضمن استقبال از پیشنهاد اصغر نصرتی ، خواستار ارجاع آن به انجمن ها گردید.

امیر عمرانی: در رویکردی دیگر ، برگزاری اردو را حزبی و سازمانی ارزیابی کرد و عدم تمایل رای دهندگان منفی جهت شرکت در کنگره و اردو را نیز بدین سبب دانست. وی از زبان حال خود و آنان اظهار داشت که اتحادیه مورد نظر جماعتی چنین ، اتحادیه ایست مستقل و بدون وابستگی گروهی و سازمانی .

فرخ قهرمانی : در نگاهی انتقادی بدین شیوه تفکر ، آنرا کج اندیشی و تنگ نظری توصیف نمود و افزود که شرکت افراد و انجمن ها در اجتماعاتی اینچنین براساس کار و اهداف مشترک بوده و در هیچ رابطه ای با فکر و اندیشه این و آن قرار نمی گیرد. طبیعتا افراد شرکت کننده ، منفرد و یا از هر گروه و انجمن ، دارای دیدگاه ها و عقاید متفاوتی هستند و شرکت و مشارکت آنان بر اساس کار گروهی است و نه بر اساس عقاید حزبی و سازمانی. بنابر این و بنا بر همین استدلال نمی توان فرد و افراد را به دلیل دارا بودن فکر و اندیشه مشخص حزبی و سازمانی از حضور و مشارکت در چنین اجتماعاتی بر حذر داشت.

داود نواییان : در همین زمینه افزود که برگزارکنندگان اردو و کنگره اتحادیه ایرانیان است و این هر دو تحت نظارت و سر پرستی اتحادیه سراسری و واحد غرب اداره خواهد شد و تحت سیطره و قیومیت هیچ گروه و سازمان و حزب سیاسی نخواهد بود.

حسین یحیایی: فکر و ایده برگزاری اردو را از آن خود دانست که در کنگره پیشین به مسئولین و هیئت مدیره ارائه شد و در واقع و بر اساس پیشنهاد ایشان ، پس از تصویب، داود نواییان مسئولیت برگزاری اردو را تقبل نمود.

شاهپور حاجی نژاد : برگزاری کنگره یک ضرورت آشکار است و ما نیز همچون هیئت مدیره اتحادیه مسئولیت برگزاری آنرا عهده دار می شویم.

امیر عمرانی : اظهار داشت که از تهمت و اتهام بپرهیزیم.طبق اساسنامه هر یک از اعضا اتحادیه دارای حق و حقوق مساوی می باشند و تمایل همه ما بر این قاعده استوار است که دوشا دوش در مسیر بالندگی اتحادیه گام بر داریم.

دیگر اینکه خود شخصا با پرداخت حق عضویت نقدی مخالف است.

فرخ قهرمانی : ضمن بحثی مفصل پیشنهاد نمود که اتحادیه سراسری ایرانیان با پرداخت سوبسید به حداکثر بیست جوان جهت شرکت در اردو موافقت نماید.

داود نواییان : پیشنهاد کرد که طرح برنامه و بودجه قبل از برگزاری کنگره ارائه شود که سپس در حین برگزاری کنگره بررسی و تصویب گردد. بازرسان در پیشبرد تصمیمات هیئت مدیره کوشا باشند. ایجاد امکانات برای انجمن ها در راستای فعال نمودن آنان. از امکانات ارائه شده توسط اتحادیه واحد غرب استقبال نماییم.

حمید شجاع: با عطف بر اینکه برنامه های فرهنگی و هنری از جمله موزیک در برگزاری اردو در نظر گرفته شده ، هم از این روی بایسته است جهت صرفه جویی و اتلاف وقت و هزینه های اضافی برنامه موزیک از دستور کار اتحادیه حذف گردد.

مصوبات

تصویب گردید که:

1. اردوی تابستانی طبق برنامه در محل ” ویسکه دالن ” بر گزار شود.

2. برگزاری کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان مستقلا و طبق برنامه در محل اردو صورت پذیرد.

3. اتحادیه واحد غرب مسئول برگزاری اردو می باشد. 

4. اتحادیه ایرانیان مسئولیت تام و تمام برگزاری کنگره را عهده دار میشود.

5. پیشنهادات به کنگره ارائه گردد.

6. با پرداخت سوبسید جهت شرکت حداکثر بیست جوان در اردو از سوی اتحادیه سراسری توافق حاصل آمد.

7. موزیک و کارهای فرهنگی و هنری را واحد غرب عهده دار میگردد.

8. تماس با انجمن های عضو واحد غرب و ترغیب و مشارکت آنان در اردو و کنگره از آن وظایف واحد غرب است.

پایان نشست

مسئول اتحادیه ایرانیان واحد غرب منشی و عضو هیئت مدیره واحد غرب

فرخ قهرمانی عسکر شیرین بلاغی

 دریافت نسخه پی دی اف 

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.